Okruh kontra průtah Plzní ( Odraz dopravní politiky)


Okruh kontra průtah Plzní

( Odraz dopravní politiky)

Stavba západního okruhu města, případně průtahu městem je stavba , která je náročná investičně, organizačně a vyžaduje v každém případě řešení složitých majetkových záležitostí, neboť město a stát nevlastní všechny nezbytné pozemky na kterých mají stavby probíhat. Na rychlost výstavby 1/27 je možné usuzovat dle dosavadního postupu při výstavbě. Je zřejmé, že doba výstavby nebude problémem měsíců, ale roků. Všechna řešení dopravy navrhovaná zatím koncepčními útvary města a odbornými projekčními ústavy neberou v úvahu výstavbu díla, ale hodnotí pouze přínosy, eventuálně negativa variant. Pokusím se hodnotit právě vliv výstavby navrhovaných variant na život města Plzně, jelikož i při výstavbě by obyvatelé měli mít možnost rozumné komunikace. Zkušenosti z výstavby , lépe opravy komunikací v Sadech Pětatřicátníků ještě máme v paměti.

Snad ještě několik základních vstupních informací:

1.Karlovarská ul. od rondelu ke křižovatce s Lidickou nemá objezdovou variantu a pro 50.000 obyvatel Severního předměstí představuje jediné spojení s centrem. To se týká také tramvaje a celé veřejné dopravy. (jediná objížďka je Jateční a kolem Boleváku)

2.Ulice Korandova, Kotkova, Husova a Tylova jsou součástí stávající městské dopravní sítě a jsou dosti intenzivně dopravně využívány.

3.Ulice Přemyslova je jednou ze základních komunikací a do Borské ulice je snaha svést dopravu z možných i nemožných směrů.

Výstavba západního okruhu

už prvním úsekem obohatí komunikační síť o nové spojení přes Slovanské udolí na Vejprnickou výpadovku a další úsek ke Křimicím na silnici na Stříbro a posléze na výpadovku na Karlovy Vary. Narušení stávajících komunikací by křížením nové výstavby nemělo být fatalní. Tedy vzniknou nová spojení a stará zůstanou plně funkční a to obohatí komunikační síť města Plzně. A navíc je možné minimálně část dopravy osobní a většinu dopravy nákladní a projíždějící přes Plzeň vytlačit z centra města.Samozřejmě nejlepší a nejkratší spojení jihu města se severní částí je Klatovskou a Karlovarskou ulicí, ale ta je pouze jedna a v obslužnosti města pro vnitroměstskou dopravu je nenahraditelná. Plány na zrušení uvedeného spojení patří k největším hloupostem a svědčí o neuvěřitelné snaze mrhat veřejné finanční prostředky. Nedostatečnou dopravní kapacitu je potřebné doplnit novými komunikacemi pokud nebude dramaticky omezena automobilová doprava včetně individuální osobní dopravy.

Výstavba průtahu,

pokud bude pokračovat od kruhového objezdu na Sukově ulici prvně naruší provoz v Borské ulici, ale kromě několika demolicí dopravě nic nepřinese. Korandova ulice během výstavby průtahu bude nejméně na rok vyřazena z provozu, dopravní síť bude ochuzena a ne obohacena. Další pokračování přes ulice Tylova, Husova mírně řečeno budou díky technické náročnosti stavěna pomalu a výrazně zkomplikují a někde znemožní dopravu v daném prostoru. Zlatým hřebem je křížení s Přemyslovkou. A to pořád ještě nebude Komunikační síť o něco obohacena To podstatné je propojení na Severní předměstí a zaústění průtahu do křižovatky Karlovarská-Lidická. Pokud bude toto napojení provedeno mimoúrovňovou křižovatkou Bude po dobu výstavby Sev. předměstí cca po 1 rok odříznuto od Plzně. Pokud by se dělala varianta úrovňové křižovatky znamenalo by to snížení kapacity a soustředění všech problémů do jednoho citlivého a zranitelného místa. Je možné výstavbu průtahu zahájit od uvedené Lochotínské křižovatky, což by Sev. předměstí pomohlo, ale neodstraní to uvedené problémy s výstavbou křižovatky a přerušením spojení.. Zaústění průtahu je problém a ani původně navrhované méně komplikované zaústění do rondelu nezbavilo Sev. předměstí závislosti na jediné komunikaci. Množství demolicí pro realizaci průtahu není potřebné komentovat. Na druhé straně po výstavbě obchvatu je možné výstavbu průtahu zvážit a posoudit porovnání s obchvatem Roudné.

J.Bis 20.2.2005


Zde zadejte