Volební program ČSSD pro volby do PS PČR 2006


Volební program ČSSD

pro volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

Praha, 28. ledna 2006


Obsah

1. Odkud a kam míří sociální demokracie? 3 1.1 Odkud? Aneb 10 největších úspěchů ČSSD 3

1.2 Naše budoucnost aneb 10 velkých cílů ČSSD 4

2. Společnost sociálních jistot 6

2.1 Zlepšit možnosti uplatnění na trhu práce 6

2.2 Sociální dialog a rovné zacházení 8

2.3 Rodinná politika a státní sociální podpora 10

2.4 Sociální pomoc a sociální služby 14

2.5 Důchodové pojištění a reforma důchodového systému 15

2.6 Dostupné a kvalitní bydlení 16

2.7 Dostupné a kvalitní zdravotnictví 18

3. Společnost prosperity 21

3.1 Východiska, principy, cíle 21

3.2 Kvalitní institucionální rámec 24

3.3 Orientace na kvalitu 26

3.4 Ochrana, dynamika, flexibilita lepší podnikatelské prostředí 27

3.5 Zdravé finance 30

3.6 Kvalitní, dostupná a bezpečná doprava 31

3.7 Venkov místo pro život 36

4. Vzdělanostní společnost 40

4.1 Větší dostupnost a vyšší kvalita vzdělávání 40

4.2 Podpora vědy, vývoje a inovací 44

4.3 Informatizace společnosti 46

5. Plnohodnotný kulturní život 48

5.1 Rozvoj kultury 48

5.2 Rozvoj sportu 50

6. Udržitelný rozvoj ve zdravém životním prostředí pro všechny 53

7. Demokratický a právní stát 57

7.1 Právo a spravedlnost 57

7.2 Občanská společnost 60

7.3 Bezpečnost země a občanů 61

8. Upevňovat mezinárodní postavení České republiky 65

8.1 Zahraniční politika 65

8.2 Evropská unie 66


1. Odkud a kam míří sociální demokracie?

My, sociální demokraté, víme, že musíme v politické práci nabídnout odpovědi na otázky spjaté s utvářením místní, národní, evropské i globální spravedlnosti, v boji za demokracii a legitimní vládu, za sociální zabezpečení, za odstraňování krize životního prostředí, a že se musíme zbavovat již nefunkčních, ale o to více vžitých návyků. Lidé to od nás očekávají a postavení moderní strany v moderní společnosti to vyžaduje.

(Dlouhodobý program ČSSD)

1.1 Odkud? Aneb 10 největších úspěchů ČSSD

Sázka na sociální demokracii v parlamentních volbách 1998 a 2002 se jistě vyplatila. Česká republika dnes zažívá nebývalý hospodářský rozkvět, většině obyvatel se zvyšuje životní úroveň, v zemi vládne příkladná sociální stabilita a smír. Máme být po dlouhé době opět na co hrdi. Rychlým tempem doháníme vyspělé evropské země a z nových členských zemí EU patříme k nejlepším. Připomínáme veřejnosti 10 největších úspěchů sociálnědemokratických vlád od roku 1998.

1. Ne chudobě!

V České republice je nejnižší riziko ohrožení chudobou mezi zeměmi Evropské unie. ČSSD prosadila řadu opatření, která zabránila poklesu velkých skupin obyvatelstva do pásma  chudoby a sociálního vyloučení.

2. Vyšší životní úroveň, vyšší mzda, nižší daně

Za období vlád sociální demokracie vzrostla nominální mzda z 11.800 Kč v roce 1998 na 19.400 Kč v roce 2005. Kupní síla mezd se za sledované období zvýšila o více než třetinu. V období vlád sociální demokracie se ztrojnásobila minimální mzda z 2.650 Kč na počátku roku 1998 na 7.955 Kč v červenci 2006. ČSSD dokázala zároveň s růstem mezd postupně snižovat daňovou zátěž.

3. Klid a sociální smír

Česká republika je ve srovnání s okolními státy i celou Evropskou unií oázou sociálního smíru a zemí téměř bez stávek. ČSSD prosadila řadu opatření, včetně snížení daní pro středně a nízko příjmové skupiny a Zákoníku práce, která podpořila rovnováhu ve společnosti.

4. Silná koruna a nízká inflace

Inflace poklesla z úrovně 10% v době vlád ODS na úroveň 2-3 %, česká koruna posílila z kurzu až 40 Kč za dolar na přibližně 24 Kč za dolar a z kurzu 35 Kč za euro na nynějších přibližně 29 Kč za euro. Politika vlád ČSSD pomohla zajistit jen mírný růst cen a pevnou, stabilní korunu.

5. Žádný strach ze stáří

Reálná hodnota průměrného starobního důchodu se od roku 1998 zvýšila o 18 procent. Roste střední délka dožití. Politika ČSSD směřovala k tomu, aby důstojné stáří bylo přirozeným právem každého občana.

6. Podpora mladým

Za osm let vzrostl počet českých studentů, kteří studují v zahraničí a počet vysokoškoláků na domácích univerzitách. Chudší studenti dostávají stipendium. Byl také přijat program novomanželských půjček na bydlení a řada dalších mechanismů na podporu mladých rodin.

7. Prosperita a zahraniční investice

Česká republika je zemí s nejvyšší úrovní zahraničních investic na jednoho obyvatele a jednou ze zemí s nejdynamičtějším růstem základního ukazatele prosperity, totiž hrubého domácího produktu, který roste 3x rychleji, než je průměr zemí EU. ČSSD rozvinula program investičních pobídek a nasměrovala ekonomiku ke zdravému růstu, podporuje podnikání a snižuje administrativní zátěž. Nové podniky dávají práci tisícům lidí.

8. Tvrdě za kvalitní zdravotnickou péči

Lidé v ČR mají zaručený přístup k vynikající zdravotní péči bez ohledu na to, kde žijí nebo jaká je jejich ekonomická situace. Kvalita zdravotní péče v České republice je špičková a je na prakticky stejné úrovni, jako v řadě bohatších zemí.

9.      Lidé nezůstanou v nouzi na holičkách

Kromě zajištění kvalitní sociální sítě, která chrání lidi neustále, je vláda ČSSD vždy připravena důrazně chránit české občany i v případě mimořádných situací. Příkladem je reakce na povodně v roce 2002 a řešení následků této katastrofy.

10.  Sebevědomě v Evropě

Česká republika za vlády ČSSD vstoupila úspěšně do Evropské unie a dokázala vstup využít k urychlení ekonomického růstu. Z EU k nám proudí obrovské toky financí na rozvoj regionů, ekologické projekty nebo třeba záchranu kulturních památek. Tím, že se podílíme na rozhodování o tom, co se děje a jak má Evropa vypadat, můžeme nejlépe hájit národní zájmy ČR.

1.2 Naše budoucnost aneb 10 velkých cílů ČSSD

ČSSD rozhodně nechce žít pouze z dosavadních úspěchů, ale je připravena vypořádat se s novými a náročnými výzvami, před kterými naše země stojí. Účinným kompasem pro jejich zvládnutí jsou naše seriózně propracované představy o společnosti, založené na sociálnědemokratických hodnotách a principech, které podle našeho názoru odpovídají hodnotám a principům moderní evropské společnosti. Je to představa o společné prosperitě, blahobytu a kvalitě života co nejširších vrstev obyvatelstva, o moderním demokratickém a sociálním státě, kde mohou občané plně vzít osud do svých rukou a přitom se spolehnout na státem zaručené základní sociální jistoty.

Je to představa o společnosti, která je založena na vědění a vzdělání. O společnosti, která dosáhne významného mezinárodního postavení evropského formátu. O společnosti, která bude mít moderní hospodářství, která brzy dosáhne evropského standardu bohatství.

Je to představa o společnosti, která úspěšně a sociálně citlivě vyřeší problémy v oblastech, u kterých nastal čas na jejich řešení. Jsme přesvědčeni o potřebnosti  komplexní modernizace vzdělávacího systému, technologie a organizace výroby a služeb, účinné ochrany životního prostředí i zdravotní péče. Jsme přesvědčeni o nezbytnosti modernizace sociálního státu, včetně důchodového systému a snížení nezaměstnanosti, o potřebnosti dalšího rozvoje demokracie a nesmlouvavého boje s korupcí.

Zasadíme se o to, aby se tyto naše představy naplnily, a to v rozhodující míře již ke konci dalšího volebního období, tedy do roku 2010. K tomuto datu by se naše země měla přiblížit úrovni starých členských zemí Evropské unie. V roce 2010 chceme žít v prosperující zemi, mít moderně fungující stát, který citlivě kombinuje tržní a demokratické státní mechanismy. Zkrátka v zemi, kde se bude dobře a svobodně žít i podnikat.

K uskutečnění těchto představ si klademe konkrétní a splnitelné cíle. Předkládáme veřejnosti 10 významných cílů, kterých chceme dosáhnout do roku 2010.

1. Každoročně budeme udržovat vysokou dynamiku hospodářského růstu v  průměru o více než 5% HDP ročně a výrazně se tak přiblížíme vyspělým zemím EU.

2. Naším cílem je zvyšování životní úrovně pro všechny. Průměrná mzda dosáhne úrovně nejméně 26.500 korun. Zvyšování důchodů musí zajistit plnohodnotný život ve stáří.

3. Nezaměstnanost snížíme na úroveň 6 procent, tedy významně pod průměr EU.

4. Zásadně zlepšíme podmínky pro sladění rodinného a pracovního života a výrazně zvýšíme daňovou a finanční podporu rodinám s  dětmi.

5. Ubráníme sociální stát a citlivým způsobem dokončíme modernizaci sociálního, zdravotního a důchodového systému s cílem zvýšit jejich efektivnost, motivační působení a dlouhodobou udržitelnost.

6. Nadále budeme snižovat tempo zadlužování a udržovat nízký podíl veřejného dluhu k HDP. Učiníme vše potřebné pro přijetí společné měny euro v roce 2010.

7. Nadále budeme zvyšovat výdaje na vědu, vývoj a inovace z veřejných prostředků, aby se dosáhlo podílu 1 % HDP v roce 2010. Celkový podíl oblasti výzkumu a vývoje na HDP dosáhne 3 %. Budeme pokračovat ve zvyšování veřejných výdajů na školství a kulturu. Zvýšíme šanci dětí a mladých lidí získat vyšší odbornost a lepší postavení.

8. Výrazně zvýšíme vymahatelnost práva, zkrátíme délku soudních řízení. Prosazením nových zákonů do praxe, včetně zavedení testu integrity ve veřejné správě, majetkových přiznání a institutu korunního svědka, výrazně snížíme korupci.

9. Zlepšíme životní prostředí. Zajistíme stabilní tempo poklesu jednotkové energetické náročnosti hospodářství nejméně o 3,5 % ročně a stabilizujeme spotřebu primárních zdrojů energie na úrovni roku 2005. Podíl využití obnovitelných zdrojů energie zvýšíme nad 5 %.

10. Větším zapojením do evropského integračního procesu a rozvíjením transatlantických vazeb zásadním způsobem upevníme mezinárodní postavení a bezpečnost České republiky. Budeme hájit české národní zájmy v Evropě i širším mezinárodním společenství.


2. Společnost sociálních jistot

ČSSD usiluje o to, aby všichni občané naší země měli rovnou příležitost pro realizaci svého talentu a schopností, rovný přístup ke vzdělání, práci, kultuře, k občanskému i osobnímu uplatnění. Je pro dodržení zásady, aby finanční a morální ocenění práce lidí odpovídalo jejich kvalifikaci a výkonu. ČSSD vychází z toho, že pouze společnost, založenou na lidské solidaritě a fungujícím sociálním státu, je možno nazvat společností sociálně spravedlivou a tím vpravdě svobodnou. Taková společnost nabízí možnost vést plnohodnotný a lidsky důstojný život, vyhnout se chudobě a poskytuje možnost aktivně se uplatnit i těm, kterým v tom brání jejich fyzické, psychické či sociální handicapy.

(Dlouhodobý program ČSSD)

2.1 Zlepšit možnosti uplatnění na trhu práce

ČSSD považuje dosažení co nejvyšší možné úrovně zaměstnanosti za klíčový prvek své sociální i hospodářské politiky. Vycházíme z toho, že předpokladem pro dosažení lidské důstojnosti a svobody je především mít reálnou možnost získat zaměstnání a aktivně uplatnit své schopnosti. Sociálně soudržnou společnost si lze představit jen tehdy, když lidé budou mít možnost najít odpovídající zaměstnání.

Cíle a zásady politiky zaměstnanosti:

.        Chceme do roku 2010 významně snížit úroveň nezaměstnanosti. Chceme toho dosáhnout tvorbou nových pracovních míst, zvyšováním vzdělanosti a především realizací regionálních rozvojových programů. Tím vytvoříme účinné mechanismy pro podporu regionů s vysokou nezaměstnaností, a to s rozhodujícím finančním příspěvkem z fondů Evropské unie. Zásadní význam pro snížení nezaměstnanosti na 6% bude mít prosazení takové hospodářské politiky, která povede k dalšímu zrychlení hospodářského růstu.

.        Budeme postupovat tak, aby byly do roku 2010 splněny cíle formulované v Evropské strategii zaměstnanosti (Lisabonské strategii). Ty požadují, aby celková míra zaměstnanosti dosáhla 70 % a míra zaměstnanosti žen byla nejméně 60 %. Za mimořádně důležité pak považujeme zvýšit zaměstnanost osob starších 50 let na 50 %.

.        Budeme i nadále rozvíjet programy tvorby pracovních míst zaměřených na vznik společensky účelných pracovních míst, na rozvoj chráněných dílen a pokračovat v rozšiřování možností rekvalifikace.

Zvýšit efektivitu aktivní politiky zaměstnanosti

K naplnění uvedených cílů v oblasti politiky zaměstnanosti budeme využívat především aktivní politiky zaměstnanosti. Chceme dosáhnout zvýšení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti až na dvojnásobek tak, aby bylo možné zabezpečit programy plošně pokrývající dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání. V těchto programech se také zaměříme na zvýšenou ochranu skupin nejvíce ohrožených na trhu práce, především na programy pro mládež a absolventy, občany v předdůchodovém věku, matky malých dětí, zdravotně postižené. Chceme se také více věnovat hledání programů pro obtížně umístitelné skupiny na trhu práce a méně kvalifikované zaměstnance.

Cestu ke zvyšování celkové zaměstnanosti vidíme ve zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných občanů. Chceme však také vrátit prestiž odbornému a učňovskému školství a dělnickým profesím. Jsme si vědomi, že právě zde jsme v posledních letech zaostávali, což by mohlo do budoucna omezit kvalifikační potenciál naší pracovní síly. Budeme proto usilovat o maximální dostupnost vzdělání tak, aby přístup ke vzdělání nebyl omezen sociálním postavením uchazeče o studium. Budeme usilovat o změnu struktury škol z hlediska potřeb a tendencí na trhu práce i cílů moderní vyspělé společnosti.

Zajistit politiku zaměstnanosti motivující k práci

ČSSD bude důsledně pokračovat v úsilí zajistit takovou úroveň podpor v nezaměstnanosti, která by umožňovala důstojný život aktivním uchazečům o zaměstnání. Zároveň bude posilovat ty prvky systému, které stimulují k hledání práce. Jsme zastánci toho, aby příjemci sociálních dávek chránících před hmotnou nouzí, kteří vykonávají v určitém rozsahu třeba i méně placenou práci, byli zvýhodněni vůči těm, kteří skutečný zájem o zaměstnání neprojevují.

Proto je potřeba posílit motivační prvky ve struktuře nabízených podpor a zavést účinnou prevenci a kontrolu zneužívání systému jak občany, tak podnikatelskou sférou. K tomu povede zjednodušení a propojení systémů dávek a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Úzké propojení obou systémů přispěje k tomu, aby se vyloučil souběh registrované nezaměstnanosti a práce v  šedé ekonomice a zneužívání dávek sociální podpory.

ČSSD navrhuje:

.        Vyhodnotit funkčnost systému ochrany před hmotnou nouzí a následně provést jeho reformy tak, aby směřoval ke zvýhodnění všech aktivit směřujících k přijetí práce.

.        Pokračovat v rychlejším zvyšování minimální mzdy oproti životnímu minimu, při zachování nezbytné výdělkové diferenciace, tak, aby bylo postupně dosaženo relativní úrovně minimální mzdy běžné ve vyspělých státech Evropské unie.

.        Vytvářet příznivé finanční a organizační podmínky pro celoživotní vzdělávání a programy rekvalifikací se speciálním zřetelem na nekvalifikované a nízko kvalifikované pracovníky.

Zlepšit zaměstnatelnost osob ohrožených sociálním vyloučením

Zvýšenou pozornost budeme i nadále věnovat  rozvoji podpůrných programů zaměstnanosti pro znevýhodněné skupiny se zvláštním důrazem na zdravotně postižené. Půjde především o cílené vzdělávání a rekvalifikace. Vyšší pravděpodobnosti sociálního vyloučení jsou také vystaveny osoby starší 55 let. Navrhovaná opatření se musí vztahovat i k těmto skupinám. Musí být důsledně uplatňována politika rovných příležitostí na trhu práce. Tato opatření sníží výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti.

ČSSD navrhuje:

.        Podpořit rozvoj sociálních služeb a služeb zaměstnanosti, které umožní znevýhodněným skupinám udržet se na trhu práce nebo se do něho vrátit či zařadit. Tím se zlepší podmínky pro přístup ke vzdělávání a zvýší kvalita života těchto osob.


Zvýšit účast důchodců na trhu práce

Vzhledem ke stárnutí české populace budeme rozšiřovat možnosti pracovního uplatnění pro lidi v důchodovém věku. Důchodci mají v současnosti problémy, pokud chtějí pracovat. Nemohou například uzavírat pracovní dohody na dobu neurčitou a omezena je i délka dohod na dobu určitou. Nižší jsou odečitatelné položky ze základu daně z příjmu, kratší je i trvání výplaty nemocenských dávek.

ČSSD navrhuje:

.        Odstranit všechny existující zákonné překážky, které znevýhodňují zaměstnávání osob po dosažení důchodového věku.

Lepší využití vysoce kvalifikovaných pracovníků

I nadále budeme aktivní v tom, abychom odstranili či omezili nelegální zaměstnávání cizinců v České republice. Vzhledem k demografickému vývoji lze však předpokládat, že na českém pracovním trhu bude nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovních sil. Zájmem státu proto je zajistit jejich dostatek, a to buď z vlastních zdrojů nebo ze zahraničí. Je třeba zvýšit motivaci českých odborníků k hledání uplatnění na domácím trhu a vysoce kvalifikovaným cizincům usnadnit přístup na tento trh. Při jakékoli úpravě podmínek zaměstnávání cizinců se bude vždy důsledně vycházet z posouzení aktuální situace.

ČSSD navrhuje:

.        Zavést účinná protikorupční opatření v oblasti povolování pobytu, vízové agendy a zaměstnávání cizinců. Zefektivnit činnost kontrolních orgánů v oblasti nelegálního zaměstnávání.

.        Zjednodušit systém udělování pracovních povolení a povolení k pobytu.

.        Dokončit a rozšířit pilotní projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků na celé spektrum zdrojových zemí.

2.2 Sociální dialog a rovné zacházení

Naší prioritou je, aby se na ekonomickém růstu rovnoměrně a sociálně spravedlivě podílely všechny skupiny obyvatelstva, a aby se postupně vyrovnávaly rozdíly ve mzdách, platech a ostatních příjmech mezi Českou republikou a nejvyspělejšími státy Evropské unie. Budeme soustavně věnovat pozornost výdělkovým relacím mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou. Proto také chceme zlepšit situaci zaměstnanců v nepodnikatelské sféře tak, aby byl spravedlivě ohodnocen význam práce vědců, kulturních i sociálních pracovníků, učitelů a zdravotníků v naší společnosti.

Budeme usilovat o prohloubení sociálního dialogu v sektoru veřejných služeb, dále posilovat rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně a prosadíme, aby naše země ratifikovala mezinárodní úmluvy o podpoře kolektivního vyjednávání, včetně oblasti veřejných služeb.

ČSSD bude i nadále důsledně hájit rovnost příležitostí a vystupovat proti jakýmkoli prvkům diskriminace v odměňování, zejména proti neodůvodněným rozdílům ve výdělcích žen a mužů, zahraničních i domácích pracovníků. Stejně tak budeme hájit právo na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty.

Vážíme si sociálního smíru jako základu pro společenskou stabilitu a prosperitu. Jsme přesvědčeni, že k tomu napomáhají vyvážené vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli založené na standardech moderní pracovněprávní úpravy a dotvářené v dialogu. Proto budeme hájit tento dialog a podporovat další rozvoj institucí, struktur a procedur, které přispívají k rozvoji sociálního dialogu, zejména Rady hospodářské a sociální dohody, kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu na odvětvové, regionální i podnikové úrovni. Učiníme vše pro to, aby se sociální dialog mezi zaměstnavateli a zaměstnanci stal běžnou a pravidelnou součástí života na pracovištích.

Nedovolíme, aby byla snížena pracovněprávní ochrana vyplývající zejména z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Nepřipustíme zrušení Zákoníku práce, který tuto ochranu zabezpečuje. Taktéž nepřipustíme omezování odborových práv i jejich porušování.

V našem úsilí o rovné zacházení pokládáme za podstatné vytvářet bezpečné a důstojné pracovní podmínky a dosahovat spravedlivou odměnu za práci pro zaměstnance. Stejně jako na druhé straně budeme hájit právo zaměstnavatelů na kvalitní a efektivní výkon práce. Chceme chránit v duchu nového zákoníku práce - poctivého zaměstnance proti postupům zaměstnavatele, které odporují nejen dobrým mravům, ale i zákonným standardům. Zaměstnavateli zároveň vytvoříme lepší nástroje řízení, umožňující snazší ukončení pracovně právních vztahů s nesvědomitými nebo neschopnými zaměstnanci.

Budeme podporovat efektivní fungování systému inspekce práce, která v sobě soustřeďuje kontrolu nad dodržováním pracovněprávních a mzdových předpisů při zaměstnávání našich občanů i cizinců, usilovat o lepší vynutitelnost práva, včetně kolektivních smluv.

Za zásadní dlouhodobě prosazované principy fungující demokratické společnosti považujeme rovnost příležitostí a odstraňování diskriminace, a to i na trhu práce, v pracovních vztazích a odměňování za práci. Chceme nekompromisně všemi právními a politickými prostředky bojovat za rovnost přístupu a podmínek ve všech oblastech veřejného a společenského života bez ohledu na rozdíly pohlaví, věku, rasy, národnosti, zdravotního stavu, náboženského a politického přesvědčení.

Víme, že uplatňování těchto principů v praxi naráží na vžité stereotypy, nepochopení, či odpor. Považujeme to za svůj dlouhodobý úkol, v němž budeme klást důraz především na soustavnou výchovu, vyšší informovanost o rovných právech a povinnostech mužů i žen na trhu práce, v přístupu k sociálnímu zabezpečení, ve sdílení odpovědnosti za péči o nezaopatřené děti a o domácnost.

Naše společnost musí využít veškerou kapacitu ke svému vývoji. Polovinu této kapacity tvoří ženy. ČSSD se hlásí k Masarykovým principům rovnosti příležitostí pro muže a ženy. I když v řešení problematiky rovných příležitostí zaznamenáváme v posledních letech značné úspěchy, přesto v postavení žen a mužů přetrvávají nerovnosti, které vyplývají z tradičního pohledu na rozdělení jejich rolí v soukromém a veřejném životě.


ČSSD navrhuje:

.        Dále podporovat koncept rovných příležitostí za účelem plného využití pracovního potenciálu žen.

.        Zavádět flexibilní formy zaměstnání a vytváření pracovních podmínek tak, abychom umožnili co největší soulad mezi povinnostmi v zaměstnání a v péči o nezaopatřené děti i osoby blízké.

2.3 Rodinná politika a státní sociální podpora

Rodinná politika zůstává pro ČSSD jednou z hlavních programových priorit i v příštím volebním období. Vytvářením příznivých podmínek pro život rodin s dětmi chceme zvýšit prestiž rodin a rodičovství.

Bez podpory rodiny s dětmi nemůžeme hovořit o zdravém populačním vývoji. Chceme zlepšit demografický vývoj v naší zemi, který je investicí do budoucnosti naší země a je také klíčem ke stabilitě důchodového systému.

Hlavním cílem je vytvořit všestranně příznivější společenské klima a podmínky pro rodinu, umožňující lidem realizovat vlastní životní strategie v naplňování partnerských a rodičovských plánů; respektovat přitom diferencované zájmy a potřeby různých rodinných typů a členů rodin a zajistit důstojný příspěvek společnosti rodičům k úhradě nákladů na výživu a výchovu dětí.

K  nejdůležitějším cílům rodinné politiky ČSSD patří:

Vytvářet vhodné podmínky pro sladění pracovního a rodinného života

Rodičům je třeba umožnit sloučit jejich rodičovské a profesní role tak, aby nemuseli rezignovat ani na své rodičovství, ani na svou profesní realizaci. K tomu je třeba zvolit opatření, u nichž by hlavním kritériem neměl být jen profesní zájem rodičů, ale vyvážený ohled na zájmy rodičů i dětí. Hlavní problém je v zabezpečení možnosti vlastního pracovního výdělku pro oba rodiče, pokud si to přejí.

V oblasti služeb pro rodiny je klíčovým cílem rodinné politiky zajistit účinnou podporu a pomoc při řešení širokého spektra problémů rodin. Existence kvalitních a dostupných služeb pro rodinu plní naprosto zásadní úlohu v souvislosti s posilováním jejich ekonomické soběstačnosti.

ČSSD navrhuje:

.        Postupně zvyšovat rodičovský příspěvek tak, aby do roku 2010 přesáhl 10 tisíc Kč.

.        Možnost rozložit si čerpání rodičovské dovolené podle potřeby až do osmi let věku dítěte.

.        Motivovat zaměstnavatele ke zřizování zařízení denní péče o malé děti na pracovišti, případně k podpoře služeb péče o malé děti poskytovaných jinými subjekty za finančně výhodných podmínek.

.        Zlepšit stávající síť jeslí a mateřských škol, podpořit rozvoj dalších typů služeb hlídání dětí, a to nejen pro děti pracujících rodičů, ale i pro děti rodičů, kteří práci hledají, zvyšují si kvalifikaci nebo mají zdravotní problémy.

.        Motivovat zaměstnavatele, aby umožňovali svým zaměstnancům pečujícím o předškolní i školní děti slučitelnost práce a rodiny udržením kvalifikace formou jejich vzdělávání, umožněním práce z domova, využitím pružné pracovní doby a částečných pracovních úvazků, poskytováním volna z rodinných důvodů, zajištěním hlídání dětí zaměstnanců apod.

.        Podpořit rekvalifikaci lidí, kteří se starali o děti a nebyli delší dobu ekonomicky aktivní rozšířením programů na zvýšení nezbytných dovedností potřebných pro uplatnění na trhu práce.

.        Zahájit jednání se sociálními partnery o míře jejich angažovanosti v podpoře slučitelnosti rodičovské a profesní role při koncipování kolektivních smluv.

.        Nejrůznějšími formami zvyšovat atraktivitu rodičovské dovolené pro otce.

.        Účinněji kontrolovat dodržování zákazu diskriminace související s mateřstvím/ rodičovstvím.

.        Rozvíjet spolupráci státu a nestátních neziskových organizací v oblasti podpory služeb pro rodiny.

.         V rámci dotačních řízení podporovat poskytovatele služeb pro rodiny včetně služeb zaměřených na aktivity pro rodiče s dětmi ve volném čase.

Finančně podporovat rodiny s nezaopatřenými dětmi

Prostřednictvím finanční podpory je třeba zmírňovat rozdíly v životní úrovni rodin s nezaopatřenými dětmi a rodin nebo jednotlivců bezdětných a motivovat a podněcovat rodiny k ekonomické aktivitě a soběstačnosti. Státem poskytovaná finanční podpora rodiny by měla mít oceňující charakter a měla by tak spoluvytvářet prorodinnou atmosféru, v níž by jednotliví členové rodin mohli realizovat své rodinné i profesní přání a zájmy a uspokojovat své potřeby, a která by přispívala k fungování rodiny jako celku. Vzhledem k velmi nízké porodnosti je cílem finanční podporou motivovat mladé lidi k založení rodiny. V tomto ohledu je klíčové zlepšení finanční dostupnosti bydlení pro mladé lidi.

ČSSD navrhuje:

.        Prosadit plošné vyplácení přídavků na děti, které považujeme za právo dítěte dostat od společnosti příspěvek na výživu a výchovu. Plošné přídavky umožní odstranit stávající nadměrnou administrativní zátěž rodin. Nebudeme nikomu bránit, aby se přídavků vzdal, pokud je přesvědčen, že jeho sociální situace je nevyžaduje. Výši přídavku chceme rozlišit pouze podle věku dítěte a zajistit, aby reálně jeho hodnota s věkem dítěte neklesala.

.        Průběžně analyzovat formy daňového zvýhodňování rodin s dětmi a na základě výsledků navrhovat způsoby efektivnější daňové podpory různých typů rodin.

.        Vytvořit efektivnější formy finanční podpory mateřství a rodičovství v systému sociálního zabezpečení.

.        Rozšiřovat formy finanční podpory pro rodiny, které usilují o vzdělávání svých dětí, například podporou stipendií či grantů pro vysokoškoláky.

.        Rozvíjet různé formy nástrojů bytové politiky, jejichž využívání zvýší finanční dostupnost nájemního i vlastnického bydlení pro mladé lidi.

.        Zavést systém tzv. rodinných karet, které budou rodiny opravňovat k nárokování rodinných slev ve veřejných i soukromých institucích.

Podpora neúplných rodin a náhradní rodinné péče

Česká společnost tolerantně přijímá neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi s vědomím, že jejich situace je po hmotné stránce i ve výchově dětí náročnější a zranitelnější než v úplné rodině. Chceme usilovat o vytvoření takových podmínek, které umožní členům neúplné rodiny čelící zvýšenému riziku chudoby prožívat stejně kvalitní a spokojený život jako v úplné rodině.

Účelem náhradní rodinné péče je poskytnout dětem, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní biologické rodině, chybějící péči rodičů. Prioritou je vytvoření příhodných podmínek pro zajištění výchovy dětí v rodině nebo, není-li to možné či v případě, kdy by další setrvání dítěte v rodině vedlo k ohrožení jeho zájmu, v jiném prostředí, které rodinu nahrazuje.

ČSSD navrhuje:

.        Přijmout model zajišťující výživné pro děti z neúplných rodin zálohováním výživného a jeho vymáháním od neplatícího rodiče.

.        Podporovat rozvoj finančně a místně dostupných služeb (hlídání dětí, pomoc v domácnosti a s péčí o dítě) napomáhajících fungování neúplných rodin.

.        Přijmout opatření k častějšímu využívání institutu střídavé výchovy v případě, že to není proti zájmu dítěte.

.        V rámci dotačních programů podporovat nestátní subjekty zaměřené na poskytování náhradní péče o děti.

.        Vypracovat koncepci pěstounské péče, která vymezí priority, určí principy jejího dalšího směřování a navrhne komplexní systém opatření státu v této oblasti, včetně výběru a přípravy vhodných žadatelů o pěstounskou péči.

.        Rozvíjet profesionální pěstounskou péči, včetně zabezpečení vzdělávání, lepšího finančního ohodnocení, ale i supervize pěstounů a dotační podpory subjektům poskytujícím odborné poradenství pro pěstouny.

Vychovávat k partnerství, manželství a rodičovství, posílit angažovanost otce v rodině

a rodinnou soudržnost

Vycházíme z toho, že dobrými a zodpovědnými partnery a rodiči se mladí lidé nerodí a nestávají zcela přirozeně výchovou v původní rodině. Významnou úlohu ve výchově musí sehrát nejen systém vzdělávání, tj. předškolní, základní a střední školství, ale nutné je rovněž zapojení neziskového sektoru.

Rozdělení role muže a ženy v rodině je poplatné některým převládajícím stereotypům, které již nejsou opodstatněné. Je třeba podporovat větší zapojení mužů do péče o děti, neboť zlepšuje a posiluje jejich otcovský vztah k dětem, vzájemný partnerský vztah rodičů, ukotvuje postavení mužů v rodině a pozitivně ovlivňuje celkovou stabilitu a funkčnost rodiny. Ve velké míře také přispívá ke zmírnění dvojí zátěže žen vznikající ze souběžné péče o děti a domácnost a vykonávání placeného zaměstnání. Větší angažovanost mužů v rodině umožní lepší slučitelnost profesní a rodinné role žen a následně povede ke snížení jejich diskriminace na trhu práce.

ČSSD si je vědoma povinnosti zajistit bezpečnost obětem násilí. Zejména ženy a děti jsou vystaveni specifickým formám násilí, jako je násilí v rodině a mezi partnery. Zároveň je třeba čelit i obchodování se ženami a dětmi.

ČSSD navrhuje:

.        Zavést na základních i středních školách povinnou výuku zaměřenou na vzdělávání dětí a mládeže v oblasti výchovy k zodpovědnému partnerství, manželství a rodičovství, včetně důrazu na rovnost postavení a práv mužů a žen. Tomu přizpůsobit i vyučování tohoto předmětu na pedagogických fakultách vysokých škol.

.        Podporovat pořádání přednášek a kurzů pro rodiče týkajících se rodičovství a výchovy dětí (například na téma dětská práva, právo rodinné, majetkové právo v rodině, pedagogika, psychologie dítěte, prevence patologických jevů v rodině, mezigenerační solidarita, postavení seniora v rodině).

.        V rámci dotačních řízení podporovat nestátní neziskové organizace angažující se v oblasti podpory rodiny a rodičovství.

.        V rámci prevence patologických jevů v rodině podporovat a přijímat opatření k předcházení a včasnému odhalování syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a domácího násilí včetně ochrany jeho obětí a přijímat opatření k prevenci kriminality, užívání alkoholu a návykových látek s důrazem na roli rodičů.

.        Nejrůznějšími formami podporovat větší zapojení mužů do péče o dítě od narození.

.        Rozvíjet programy na ochranu obětí domácího násilí a obětí trestného činu obchodování s lidmi.

.        Zvážit takové právní úpravy, které v případech rozvodových řízení umožní více zohlednit případy domácího násilí.

Podpora rodin seniorů

Je třeba, aby byly včas vytvořeny podmínky pro samostatný a co nejdelší plnohodnotný život. Na vytváření těchto podmínek by se měla podílet v prvé řadě vlastní rodina. Pro to, abychom umožnili péči o seniory v domácím prostředí, je třeba rozvíjet a podporovat zejména finančně a místně dostupné odlehčovací a asistenční služby a ocenit péči pečujícího člena rodiny o jejího nesoběstačného člena. V případě, kdy rodina v péči o nesoběstačného člena domácnosti částečně nebo úplně selhává, je zapotřebí zapojení dalších subjektů státu, obcí a neziskového sektoru.

Podmínkou pro vznik společenského klimatu, ve kterém se vytváří pozitivní vztah k seniorům, je podpora jejich účasti na sociálních, ekonomických, kulturních a dobrovolných aktivitách. Nejen proto je třeba posílit status seniora ve společnosti i jeho postavení v rodině a usilovat o větší informovanost o problematice stárnutí, stáří a mezigenerační solidarity.

ČSSD navrhuje:

.        Podporovat zaměstnanost a zaměstnatelnost osob v předdůchodovém věku i seniorů.

.        Podporovat koncept aktivního stárnutí a účast seniorů ve všech oblastech života včetně státní podpory vzdělávání seniorů v rámci celoživotního učení (např. univerzita třetího věku).

.        Podporovat rozvoj cenově dostupného bydlení, které bude svými parametry vyhovovat seniorům, a to i v případě ztráty soběstačnosti.

.        Podporovat nestátní neziskové subjekty zaměřené na zkvalitňování života seniorů.

.        Podporovat osvětu a přípravu na stáří s cílem sblížení generací v rodině a zlepšení mezigenerační solidarity.

.        Zavést pilotní program týkající se vzájemného sblížení dětí a mládeže se seniory bez rodinného zázemí.


2.4 Sociální pomoc a sociální služby

Česká republika patří k zemím s nejmenším podílem chudých občanů. Chceme dosáhnout toho, aby se podíl chudých v České republice dále snižoval. Budeme rozvíjet individuální sociální péči umožňující zabránit dlouhodobému sociálnímu vyloučení, zejména v tzv. dědičné chudobě, jíž jsou ohroženy především děti a mládež ze sociálně slabých vrstev obyvatelstva. Zaměříme se na omezování příčin vzniku bezdomovectví a zvýšíme prostředky pro řešení jeho negativních důsledků. Nezbytnou podmínkou zvýšení účinnosti úsilí o vymanění lidí trpících hmotnou nouzí ze stavu sociálního vyloučení bude výrazné posílení počtu i kvalifikace sociálních pracovnic a koordinace jejich činnosti se školami, zdravotními institucemi, finančními úřady, policií, soudy a s neziskovými organizacemi.

ČSSD navrhuje:

.        Zachovat institut životního minima a upravovat jej tak, aby poskytovalo skutečnou ochranu osobám s nízkými příjmy.

.        Výrazně posílit síť finančně i místně dostupných sociálních služeb jak obecních, tak poskytovaných neziskovými organizacemi; rozšířit možnosti pro uplatnění neziskového sektoru v sociálních službách pro široký okruh obyvatelstva.

.        Věnovat zvláštní pozornost dětem z vícečetných rodin tak, aby neupadly do dědičné chudoby.

Klademe si za cíl významně přispět k integraci romských rodin do české společnosti. Romské rodiny by měly být podporovány a motivovány takovým způsobem, aby dosahovaly větší ekonomické soběstačnosti a mohly tak nést odpovědnost za vlastní život. Ve smyslu naplňování zásady sociální spravedlnosti by romským rodinám měly být zabezpečeny rovné příležitosti a šance zejména v přístupu ke vzdělání a zaměstnání.

ČSSD navrhuje:

.        Prohloubit spolupráci státu i nestátních neziskových organizací při zajišťování pomoci romským rodičům s jejich péčí, vedením a výchovou dětí s důrazem na rozvoj terénní sociální práce v romských rodinách. Iniciovat vznik pilotního programu vzdělávání učitelů, lékařů, sociálních pracovníků o specifice romských rodin.

.        Popularizovat úspěšné romské rodiny a jednotlivce.

.        Dokončit proces transformace základního vzdělávání romských dětí. Vytvářet podmínky pro vzdělávání romských dětí tak, aby se jim dostalo plnohodnotného vzdělávání s upřednostněním integrace do běžných tříd základních škol.

.        V rámci dotačních programů podporovat služby pro romské rodiny a vzdělávání romských dětí, včetně umožnění přístupu k vyšším stupňům vzdělání.

.        Rozšířit nabídku specializovaných vzdělávacích programů s cílem čelit dlouhodobé nezaměstnanosti romské populace.

V ČR žije legálně zhruba čtvrt miliónu cizinců. Zejména ti, kteří pocházejí z výrazně odlišného sociokulturního prostředí, jsou vystaveni silnému tlaku okolí a proces jejich integrace do většinové společnosti je často doprovázen konflikty. Proto budeme usilovat o integraci rodin přistěhovalců do české společnosti a vytvoření nezbytných podmínek pro jejich ekonomickou soběstačnost a ochranu před diskriminací.


ČSSD navrhuje.

.        Zachovat a rozvíjet dotační podporu poskytovanou nestátním neziskovým organizacím na integraci cizinců, zvláště zaměřenou na jejich rodinné soužití.

.        Dbát na udržení rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání dětí legálních přistěhovalců.

.        Zajistit rovnoprávné postavení cizinců pojištěnců v systému veřejného zdravotního pojištění.

2.5 Důchodové pojištění a reforma důchodového systému

ČSSD je přesvědčena, že sociálně spravedlivé důchodové pojištění je nezpochybnitelnou podmínkou, abychom ve společnosti udrželi sociální soudržnost. I v budoucnu budeme bojovat za zachování důchodového systému založeného na zásluhovosti a na mezigenerační solidaritě. Ekonomicky aktivní generace musí poskytovat důchodové zabezpečení pro generaci, která již aktivní není. Současně podpoříme rozvoj různých doplňkových forem umožňujících dosáhnout podstatného zvýšení důchodových nároků občanů z jejich dlouhodobě investovaných dobrovolných úspor na stáří.

Chceme zajistit, aby každý občan po ukončení své pracovní aktivity ve stáří či pro špatný zdravotní stav měl možnost získat důchod ve výši, která by mu v zásadě umožnila zachovat si kvalitu života z doby pracovní aktivity. V našem pojetí sociální spravedlnosti proto celkový důchodový příjem musí být v přiměřené relaci k předchozímu výdělku každého člověka.

ČSSD navrhuje:

.        Pravidelně valorizovat důchody tak, aby byla udržena jejich reálná hodnota ve vztahu k životním nákladům důchodců. I důchodci mají právo podílet se na růstu životní úrovně společnosti.

.        Dotvářet podobu důchodového systému, včetně doplňkových důchodových systémů, tak, aby přispíval k aktivnímu stárnutí. Chceme dosáhnout toho, aby pro nízké, střední a vyšší střední příjmové skupiny bylo dosaženo zhruba 70 % čistých předdůchodových příjmů s tím, že cca 55 až 60 % bude stejně jako dosud poskytovat základní důchodové pojištění.

.        Podporovat modernizaci důchodového systému založeného na povinném průběžně financovaném důchodovém pojištění zahrnujícím všechny skupiny pracujících. Tento základní systém doplnit dobrovolným doplňkovým důchodovým připojištěním založeným na kapitálovém financování. V širší míře do doplňkového připojištění zapojit zaměstnavatele, případně vytvořit i systém zaměstnavatelského penzijního připojištění. Zvýšit podporu příspěvků zaměstnavatelů na doplňkové důchodové systémy daňovým odpočtem až do výše 8 % vyměřovacího základu.

.        Upravit podmínky doplňkových důchodových systémů tak, aby příjmy z nich dosáhly po uplynutí 10 - 15 let cca 10 až 15% předdůchodových příjmů a pomohly tak přiblížit úroveň celkových důchodových příjmů našich občanů k vyspělým zemím Evropské unie. Vytvořit účinné kontrolní mechanismy tak, aby vzniklé důchodové nároky byly bezpečně zajištěny, např. oddělením majetku účastníků penzijního připojištění od majetku vlastníků penzijního fondu.

V našem pojetí systému důchodového pojištění je transparentnost finančních toků prioritou. Trváme na tom, že veřejné důchodové pojištění musí být finančně a institucionálně odděleno od státního rozpočtu a zajištěna jeho demokratická správa. K tomu chceme transformovat Českou správu sociálního zabezpečení. Vytvoříme potřebnou rezervu na důchodovou reformu z přebytků vybraného pojistného a z části prostředků ze závěrečné fáze privatizace.

V rámci důchodové reformy, která musí zachovat současné nároky důchodců a nesmí významně ovlivnit ani důchodové nároky občanů v předdůchodovém věku, posílíme pojistné principy základního povinného systému.

Budeme se aktivně podílet s ostatními parlamentními politickými stranami na dosažení dohody o základních principech důchodové reformy v České republice tak, aby český důchodový systém byl dlouhodobě stabilní, finančně udržitelný a sociálně přiměřený a spravedlivý podle těchto zásad:

Průběžně financované důchodové pojištění:

.        Musí být jednotné pro všechny skupiny pojištěnců, a to jak v pravidlech pro stanovení výše pojistného, tak v pravidlech pro stanovení dávek.

.        Musí umožnit pružný odchod do důchodu až o pět let dříve v návaznosti na postupné zvyšování důchodového věku na 65 let, které bude ukončeno v roce 2030.

.        Musí zvýšit míru zásluhovosti (pojistný princip), tj. vazbu mezi zaplaceným pojistným a výší důchodu prostřednictvím pomyslných osobních účtů při zachování rozumné míry solidarity.

.        Musí garantovat minimální důchod vyšší než je životní minimum.

.        Musí být dlouhodobě finančně stabilní. Proto chceme na straně příjmů zajistit např. financování náhradních dob ze státního rozpočtu, sjednotit výši a podmínky placení pojistného.

2.6 Dostupné a kvalitní bydlení

ČSSD považuje vytváření optimálních podmínek pro efektivní uspokojování bytových potřeb občanů za trvalý cíl své, sociálně-tržní, bytové politiky. V souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv považuje přiměřené bydlení za základní lidské právo. Proto považuje za potřebné uskutečňovat rovný přístup k přiměřenému a dostupnému bydlení pro všechny občany a jejich rodiny v naší zemi. Tento cíl je jedním z hlavních předpokladů ekonomického a sociálního rozvoje České republiky.

K naplňování tohoto cíle musí být zaměřena soustavná pozornost všech státních i samosprávných orgánů. ČSSD bude usilovat o to, aby do pravidel Evropské unie pro poskytování veřejných podpor směřujících do oblasti bydlení, byla zakotvena nová ustanovení k realizaci podpory bydlení a jeho sociální aspekty. Velký význam přikládáme rozvoji spolupráce s občanskými organizacemi doma i v rámci EU, které se programově zabývají neziskovým nájemním bydlením, bytovým družstevnictvím, sociálním bydlením, správou a ochranou bytového fondu.

Využitím prostředků ze zdrojů EU zásadně změníme podmínky pro financování oprav, humanizaci a revitalizaci zejména panelových sídlišť. Tím vytvoříme podmínky k zachování kvality obydlí a sídlištních aglomerací v podstatně kratší době, než bylo dosud.


Konkrétní cíle a opatření:

.        Ve snaze dokončit moderní právní rámec v oblasti politiky bydlení považujeme za důležité:

o       dokončení nového občanského kodexu (zákoníku)

o       zpracování nového zákona o kondominiích, který poskytne novou právní úpravu umožňující vyřešit soulad forem vlastnického, družstevního a nájemního bydlení v jednom bytovém domě.

.        Nadále chceme podporovat nájemné bydlení a ochranu nájemců bytů v městských aglomeracích, a to:

o       přijetím zákona o neziskových bytových společnostech (případně společenstvích), s cílem výrazně posílit dostupnost nájemních bytů a  vytvořením systému účinných podpůrných nástrojů pro tento sektor

o       trváním na zachování pětiprocentní sazby DPH na stavební práce a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí bytů, s cílem zvýšit dostupnost bydlení.

.        Dokončíme legislativní proces s cílem nezvyšovat náklady na bydlení v porovnání s příjmy a zákonem garantovat ochranu nájemců a podnájemců bytů, s výjimkou úmyslných neplatičů. Přitom chceme zákonnou úpravou garantovat, že:

o       na lokálním trhu bude nájemné co nejpřesněji vyjadřovat kvalitu bytu včetně jeho polohy

o       nájemní bydlení v neziskovém sektoru pro sociálně potřebné občany a jejich rodiny bude na trhu co nejlevnější

o       nájem nemůže narušit sociální smír a rovnováhu, které jsou založené na respektování oprávněných zájmů nájemců a pronajimatelů

o       podpoříme posílení účasti zainteresovaných subjektů a představitelů občanských zájmových organizací na tvorbě bytové a nájemní politiky.

.        Nově vymezíme kompetence jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy s cílem posílit decentralizaci a demokratizaci bytové politiky.

.        Vytvoříme systém účinné zákonné pomoci sociálně potřebným rodinám v oblasti bydlení, aby mohly získat, případně udržet důstojné a přiměřené bydlení. Za tímto účelem:

o       připravíme zákon o sociálním bydlení a program jeho podpory prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení a fondů bydlení nižších územně správních orgánů

o       podporou nájemního bydlení a dalšími ekonomickými nástroji zabezpečíme, aby výdaje domácností na bydlení včetně služeb nepřesáhly 30 % příjmů. Domácnostem, jejichž výdaje na přiměřené bydlení překročí 30% příjmů, poskytneme sociální příspěvek na bydlení.

Další opatření:

.        Budeme usilovat o stimulaci energetických úspor, a to jak v oblasti výstavby nových bytů, tak i v rekonstrukci stávajícího bytového fondu.

.        Budeme podporovat bytové družstevnictví v souladu s tradicemi a principy u nás a v ostatních zemích EU jako efektivní a kvalitní systém výstavby, správy a obnovy bytového fondu na neziskovém principu.

.        Budeme nadále rozvíjet systém výstavby a správy dostupných penzionů pro seniory.

.        Pomocí daňových nástrojů zlepšíme využitelnost bytového fondu.

.        Podpoříme vlastnické bydlení, hypotéky a stavební spoření, a současně budeme sledovat, jak se této podpory bydlení využívá.

.        Ve spolupráci a v rámci EU rozšíříme podpory cílené na regeneraci a humanizaci bytového fondu, zejména panelových sídlišť.

.        Posílíme úlohu a vliv obcí v bytové politice a podpůrnými nástroji přispějeme k revitalizaci venkovských sídel.

.        Budeme podporovat výzkum v oblasti bydlení, usilovat o postupný a systematický pokroku v této oblasti a o zlepšování kvality bydlení včetně infrastruktury.

.        V historických centrech měst budeme podporovat sociokulturní rozmanitost, abychom zabránili segregaci a předcházeli ohrožení sociálního smíru.

2.7 Dostupné a kvalitní zdravotnictví

V centru pozornosti ČSSD je člověk, pacient i zdravotník. Cílem ČSSD je růst kvality péče o pacienty a zvýšení veřejné kontroly nad finančními toky ve zdravotnictví. Vycházíme z toho, že stabilita pro zdravotníky znamená i jistotu pro pacienty.

Výsledky českého zdravotnictví:

.        Střední délka života občanů České republiky se trvale přibližuje západoevropským zemím.

.        Kojenecká úmrtnost je u nás tak nízká, že jsme na jednom z nejpřednějších míst na světě, za vlád ČSSD se ještě snížila přibližně o 30 %. Jsme lepší než Německo, Rakousko či Švýcarsko.

.        V mnoha moderních metodách, například v invazivní léčbě srdečního infarktu, jsme na jednom z prvních míst na světě. Našim pacientům jsou k dispozici prakticky všechny nové metody a léky. Čekací doby jsou u většiny výkonů pod průměrem Evropské unie.

.        Za sociálně demokratických vlád zůstala zachována dostupnost péče pro všechny občany a vzrostly příjmy zdravotníků.

Velmi dobré výsledky českého zdravotnictví jsou přitom zajištěny za finanční prostředky, které jsou i v přepočtu parity kupní ceny více jak dvakrát nižší, čímž se české zdravotnictví, přes všechny své problémy, řadí k nejefektivnějším na světě.

Dosažení těchto výsledků se přímo odráží v poměrně vysoké spokojenosti pacientů s poskytnutými zdravotními službami. V této souvislosti je možné srovnat úroveň zdravotnictví České republiky se Slovenskou republikou, která měla podobné výchozí podmínky. Podle údajů OECD je úroveň českého zdravotnictví a poskytování této služby výrazně lepší než u našich sousedů.

Přestože z uvedených faktů vyplývá, že výsledky českého zdravotnictví jsou dobré, nejsme spokojeni především s dluhem Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vadí nám, že pacient často nemá v systému to postavení, jaké by měl mít. Technický stav některých zdravotnických zařízení neodpovídá požadavků 21. století. ČSSD také vážně vnímá fakt, že kvalitní čeští zdravotníci nedostávají za svoji náročnou a obětavou práci zaplaceno tak, jak bychom si představovali.

Cílem ČSSD je standardní solidární systém západoevropského zdravotnictví. ČSSD odmítá nevyzkoušené experimenty, se kterými přichází ODS v Modré šanci a které nemají obdobu v žádné civilizované zemi na světě (individuální účty, nemocnice jako obchodní společnosti, plošná privatizace nemocnic atd.).

Pro ČSSD je zdravotní péče veřejnou službou pro občany a nikoliv jen předmět pouhého volného trhu a zisku. Proto je role státu při její kontrole nevyhnutelná.

Základním pilířem zdravotnictví je systém solidárního zdravotního pojištění, tedy solidarita bohatších s chudšími, zdravých s nemocnými. ČSSD odmítá demontáž tohoto systému tak, jak ho ve své Modré šanci připravuje ODS.

ČSSD připraví podmínky k zavedení systému komerčního dobrovolného připojištění na zdravotní péči, provázaný se systémem daňového zvýhodnění.

ČSSD tvoří legislativní a ekonomické podmínky ke stabilizaci postavení zdravotníků a zdravotnických zařízení. Ekonomická a smluvní jistota zdravotnických zařízení zajistí dostupnou a kvalitní péči občanům České republiky.

Základem sítě ambulantních zdravotnických zařízení jsou pro ČSSD nestátní zdravotnická zařízení jednotlivých soukromých lékařů (praktických lékařů a specialistů). ČSSD učiní takové kroky, aby jejich postavení vůči zdravotním pojišťovnám bylo rovnoprávné a stabilní. Soukromé vlastnictví a soukromé podnikání je pro ČSSD nezpochybnitelné.

Chápeme praktické lékaře jako základní složku primární péče, na jejíž rozvoj a rozšíření musí být kladen ještě větší důraz.

ČSSD připraví podmínky, které zajistí nárůst počtu zubních lékařů.

Základem sítě lůžkových zdravotnických zařízení jsou nemocnice neziskové veřejné společnosti bez ohledu na formu vlastnictví. Zařazení do sítě bude představovat pro tyto nemocnice povinnosti, ale i výhody, které stanoví zákon. Cílem ČSSD je, aby území České republiky bylo pokryto sítí kvalitních lůžkových zdravotnických zařízení, které se adekvátně postarají o pacienta bez ohledu na jeho sociální postavení.

Součástí stabilního prostředí pro zdravotnické pracovníky je také odpovídající systém jejich ohodnocení. ČSSD si je vědoma faktu, že spokojený zdravotník je podmínkou pro spokojenost pacienta. Proto bude pokračovat v rychlejším trendu zvyšování příjmů kvalifikovaných zdravotnických pracovníků tak, aby se snížila jejich motivace odejít za prací jinam.

Transparentní systém financování zdravotnictví je podmínkou pro udržení kvalitní péče o občany České republiky.

Pomocí legislativních norem budeme pokračovat v nápravě nerovnosti ve výběru zdravotního pojištění (zaměstnanci OSVČ státem hrazení pojištěnci). Zajistíme, aby státní rozpočet převzal vyšší finanční odpovědnost za státní pojištěnce a tím zabráníme dalšímu růstu spoluúčasti pacientů. Zároveň provedeme takové kroky, aby v každé lékové skupině byl i nadále zajištěn minimálně jeden lék bez doplatků.

ČSSD bude pokračovat v započatém procesu důsledné kontroly hospodaření zdravotních pojišťoven a nakládání s prostředky zdravotního pojištění, tedy s prostředky veřejnými, vybranými od občanů. Připraví legislativní kroky pro transparentní a otevřené hospodaření zdravotních pojišťoven. K veřejné diskusi ČSSD předloží návrh na zjednodušení systému zdravotního pojištění.

ČSSD vytvoří jasná pravidla pro schvalování investic ze státního rozpočtu a z rozpočtu krajů pro lůžková zdravotnická zařízení a pro rozmísťování nákladné zdravotnické techniky. Pomocí návrhů změn zákonů, které již v minulosti několikrát ve sněmovně podávala, se zasadí o transparentní a racionální systém financování léků a zdravotnického materiálu.

ČSSD připraví podmínky pro navýšení finančních prostředků pro zdravotnictví na úroveň obvyklou v zemích EU. Umožní rozvoj a další zkvalitňování zdravotní péče o občany České republiky, zavádění nových diagnostických a léčebných metod a léků tak, aby české zdravotnictví i nadále drželo krok s ostatními zeměmi EU a odpovídalo úrovni současných medicínských poznatků.

Vztah pacient-lékař a kontrola kvality péče

ČSSD klade důraz na vztah mezi pacientem a lékařem A proto bude pokračovat v přípravě takových legislativních a organizačních kroků, které zajistí, aby jak postavení zdravotníků, tak práva pacientů odpovídala zvyklostem zavedeným v Evropské unii.

ČSSD bude prosazovat, aby systém kontroly kvality péče, zavedený ve fakultních nemocnicích, byl uplatněn i v krajských a soukromých nemocnicích.

Preventivní programy

Prevenci nemocí ČSSD vnímá jako klíčovou pro zlepšování zdravotního stavy občanů České republiky i pro efektivnější využití finančních prostředků ve zdravotnictví. Proto bude i nadále podporovat tvorbu preventivních programů v různých oblastech medicíny (prevence kardiovaskulárních chorob, prevence nádorových onemocnění apod.)


3. Společnost prosperity

Sociální demokracie počítá i nadále s tím, že bude ve své hospodářské politice uplatňovat solidaritu, sociální soudržnost, boj proti sociálnímu vyloučení a sociální spravedlnost v rovnováze s motivací, odpovědností a rovností šancí. Sociální soudržnost přitom považujeme za klíčový faktor konkurenceschopnosti a hospodářského růstu. V tom spatřujeme zásadní odlišnost našeho hospodářského programu od našich ideových odpůrců, kteří staví svoji koncepci jen na co největším omezení jakékoli regulační funkce státu, jednostranném akcentu na uvolnění tržních sil, na sociální diferenciaci. Taková hospodářská politika v Evropě již opakovaně selhala a v polovině 90. let selhala i u nás. Sociální demokracie proto nepůjde cestou nezodpovědných experimentů, které by měly negativní dopady na obyvatelstvo a podlomily by výkonnost hospodářství.

(Dlouhodobý program ČSSD)

3.1. Východiska, principy, cíle

Nezpochybnitelné úspěchy

Od doby, kdy v roce 1998 sociální demokracie převzala vládní odpovědnost, naše země dosáhla nepřehlédnutelného pokroku. Tento úspěch není konečný a před námi dnes stojí příležitost neporovnatelná s čímkoli v naší hospodářské minulosti. Zásadní výzva se týká zařazení naší vlasti mezi vyspělejší část zemí Evropské unie. Hospodářský rozvoj slibuje otevřít novou etapu života v jednotě jeho materiální a duchovní stránky. Výzvami zůstávají další posílení motivace k výkonu, spravedlivý růst mezd a zisků, modernizace vzdělávání a pojistných systémů v oblasti důchodového a zdravotního zabezpečení. Výzvami jsou též účelnější ochrana práce, kvalitnější podnikatelské prostředí a potlačení projevů korupce.

Současné období lze hodnotit jako nejstabilnější fázi hospodářského rozvoje od roku 1989. Hospodářský růst byl obnoven a stabilizoval se na impozantní úrovni. Nynější tempo růstu dosahuje pětiprocentní hranice, což je trojnásobek průměru EU. Země je dosud méně náchylná k cyklickým výkyvům. Hospodářský růst je postaven na zdravých základech, zejména exportu a investicích. Zdařilý systém pobídek nás dovedl k prvnímu místu ve střední Evropě, kam směřují zahraničních investice.

Navzdory posilování kursu koruny český export dynamicky roste. Obchodní bilance po letech deficitů vykázala přebytek, který bude v dalších letech pokračovat. Přitom se české výrobky na zahraničních trzích prosazují nikoli nízkou cenou, ale nespornou kvalitou. Ekonomické výsledky jsou o to cennější, že byly dosaženy při respektování životního prostředí, jehož kvalita se v uplynulém období prokazatelně zvyšovala.

Naše nezaměstnanost se drží na nižší úrovni než evropský průměr. Reálné mzdy od roku 1997 vzrostly o 35 %, reálné důchody o 15 %. Za vlády ČSSD klesly daně firem i jednotlivců, zjednodušily se podmínky pro podnikání. Efektivní zdanění firem je výrazně nižší než průměr EU. Ekonomický potenciál země si získal hluboký respekt investičních analytiků.

Obrovskou, ale nedoceňovanou hospodářskou hodnotou je sociální smír. Díky kultivovanému kolektivnímu vyjednávání a citlivé sociální politice naše země nezná stávky, ani sociální bouře. Přispívá to k investorským jistotám. Standardně měřená míra chudoby je u nás nejnižší mezi evropskými státy.

Mnoho úspěchů bylo draze zaplaceno. Sociální demokracie převzala zemi s rozvráceným finančním sektorem a po těžkém měnovém otřesu. Předchozí tolerované neetické podnikatelské praktiky, absence vymahatelnosti práva a loupeživá privatizace nastavily korupční standardy chování, které země překonává dodnes. Dnešní stabilní a důvěryhodný finanční sektor byl vykoupen nákladnou sanací bank a jejich následnou privatizací do rukou renomovaných finančních institucí. Dokončení transformační adaptace podnikové sféry doprovázel významný růst nezaměstnanosti. Transformační náklady se se zpožděním promítly do veřejných rozpočtů a staly se hlavní příčinou rozpočtových schodků.

Přesto země zůstala mezi státy s nejnižším veřejným dluhem v Evropě a v posledních dvou letech se podařilo stabilizovat poměr veřejného dluhu a hrubého domácího produktu, který v posledním roce dokonce klesl. V roce 2005 ČR s předstihem plnila prakticky všechna kritéria přijetí společné evropské měny: Deficit veřejných rozpočtů poklesl pod 2,8 % HDP, veřejný dluh činil 36,6 % HDP, úrokové sazby klesly pod úroveň Eurozóny, inflace setrvala na nízkých hodnotách, měna byla velmi stabilní.

Sociální demokracie naplnila vizi, kterou měla naše země od roku 1989, a splnila svůj volební slib. Česká republika vstoupila do Evropské unie jako plnoprávný člen a získala pro budoucí generace záruky ekonomické stability a národní bezpečnosti. Naše země splnila náročné vstupní požadavky a dosáhla slučitelnosti svých institucí se standardy západní Evropy. Plné začlenění do evropské integrace dalo ekonomice v souladu s našimi minulými volebními sliby mocný růstový impuls. Investoři vysoce oceňují bezpečnostní statut země daný vstupem do NATO v roce 1999.

Výzvy 21. století

Současná ekonomika se zásadně liší od zkušeností minulých generací. V důsledku dělby práce ztratily jednotlivé ekonomiky schopnost izolovaného vývoje. Vývoj i výroba produktů jsou výsledkem mezinárodní spolupráce. Zboží a služby ztrácejí označení původu. Spotřebitel není omezen národním trhem a vybírá si ze světové nabídky. Moderní technologie stírají národní hranice tak, že není možno zjistit nejen původ produktů. ale je složité určovat i místo k zdanění. Rozdíl mezi pojmy místní, mezinárodní či světový mizí. Světová hospodářská soutěž stále snižuje výrobní náklady běžných produktů při růstu jejich kvality.

Vedle pozitivního vývoje zaznamenáváme ve světovém měřítku také nesporné důkazy zneužití globalizačních trendů k polarizaci bohatství a bídy. Střetáváme se s případy nelítostného sociálního dumpingu. Jak uvádí Socialistická internacionála i Dlouhodobý program české sociální demokracie - ještě nikdy nemělo lidstvo tolik možností technicky, ekonomicky a společensky překonávat odvěké neduhy jako nerovnost, hlad, nemoci nebo nedostatek vzdělání, a ještě nikdy těchto možností tolik nevyužívalo k dalšímu prohlubování těchto neduhů.

Jakkoli pečlivě registrujeme záporné prvky, které globalizace přináší, společenská podstata procesu je nevratná. Objektivním trendům se nelze bezezbytku ubránit, lze je respektovat a přizpůsobit politiku, aby negativa byla potlačena a naopak se důsledně využila příležitost. Věříme, že globalizační adaptace naší zemi nabízí obrovskou šanci. Nemáme přírodní zdroje, ale jsme národem aktivních, pracovitých a kvalifikovaných lidí. Uplatnění naší práce nemá národní překážky. Otevírají se evropské trhy i další teritoria. Přicházejí zahraniční investoři, kteří chtějí využít naši kvalitní práci i stabilní hospodářské prostředí.

Chceme-li pokračovat v úspěšné cestě, musíme prohlubovat své vzdělání a své schopnosti komunikovat a pružně se přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám. Musíme prodávat více svého umu, více výzkumu a vývoje, vzdělání i národní kultury. Je to optimistická cesta, protože poskytuje nové obzory a zároveň eliminuje prvky práce potlačující osobnost. Dává větší prostor pro tvůrčí uplatnění, seznamování s novými skutečnostmi, umožňuje komunikaci s lidmi a přináší časté cestování.

Otevírá se širší možnost aktivně řešit problémy dosud posouvané za ekonomickou hranici. Moderní hospodářský rozvoj vytváří předpoklady zkvalitňování sociální sítě a umí být šetrný k životnímu prostředí. Evropský model hospodářství slučuje v různých podobách prvky motivace a rovnosti. Tradičně spojuje vysokou výkonnost se solidaritou. Tento model je dědictvím více než stoleté politiky sociální demokracie. Nahrazení tohoto uspořádání primitivním liberalismem je nepřijatelné.

Základní principy hospodářské politiky ČSSD: Dynamická ekonomika založená na sociálních jistotách.

Naše hospodářská politika v období 2006 2010 bude mít tyto tři hlavní priority:

1)      Vytváření nových pracovních míst s cílem snížit nezaměstnanost na úroveň 6 %.

2)      Udržení tempa hospodářského růstu většího než 5 % ročně.

3)      Vytvoření podmínek pro přijetí eura v roce 2010.

Sociální demokracie dlouhodobě prosazuje vyváženou souhru trhu a státu. V tomto smyslu jsme si vědomi toho, že jedna ruka netleská ani ta neviditelná tržní ani ta viditelná státní.

Dlouhodobě úspěšnou cestou je:

.        Standardní evropský model smíšeného hospodářství. Moderní trh s úměrnými regulačními opatřeními je základním ekonomickým nástrojem, který je nutno pěstovat a přizpůsobovat světovým trendům tak, aby stále poskytoval atraktivní a příznivé prostředí jak pro práci, tak pro podnikání. Cílem takové smíšené ekonomiky je vysoká kvalita života, nikoli jen statistické ukazatele výkonu. Trh není prvkem, který by měl být potlačován, naopak musí být cílevědomě rozvíjen a citlivě regulován tak, aby poskytoval potřebný prostor i dostatečné jistoty pro jeho účastníky.

.        Respektování úměrných mezí role státu. Stát nemůže trh obsahově nahrazovat, ale jen citlivě doplňovat a kultivovat. Stát pro nás znamená skutečnou autoritu, která má v moderní evropské společnosti svou nezastupitelnou roli. Tento stát by však měl zasahovat pouze tam, kde to je nezbytně nutné, tedy v situacích selhání či zneužití trhu jeho vlastními aktéry. Chceme regulovat pouze pečlivě vybrané oblasti, ale v takovém případě budeme regulační úlohu uplatňovat důsledně. Chceme redukovat oblasti, kde je trh omezován státem, avšak mnohem důrazněji vymáhat plnění norem.

.        Poskytování kvalitních veřejných služeb. Stát a ostatní veřejné instituce mají své oprávnění jen proto, že poskytují nezbytnou službu. Dozor nad kvalitou této služby musí být předmětem trvalého zájmu, stejně jako pravidelné vyhodnocování nákladů. Chceme pokračovat v úspěšných a veřejností kladně vnímaných auditech fungování veřejné správy.

.        Boj za transparentní prostředí pro práci a podnikání. Tento boj musí být také namířen proti všem formám arogance veřejné moci. Cestou ke zkvalitnění veřejných služeb není jejich paušální privatizace, jakkoli spatřujeme ve vyváženém partnerství veřejného a soukromého sektoru vítaný potenciál zvýšení kvality nabízené služby a zároveň doplňkový zdroj iniciativy a financování.

.        Posilování motivace pro práci i podnikání. Ekonomika nemůže fungovat bez soukromé iniciativy ve všech vrstvách společnosti. Máme za to, že při odstranění přežitých pravidel a zbytečné administrativní zátěže by mohlo více lidí pracovat a více lidí by se mohlo zapojit do podnikání.

Cíl: Prosperita pro všechny a modernizace

Stěžejním cílem našeho programu je zvýšení kvality života co nejširší vrstvě obyvatelstva. K dosažení tohoto cíle máme dva stěžejní přístupy. Těmi jsou:

.        Pokračování v současné linii hospodářské politiky a prohlubování jejích úspěšných směrů nastoupených v minulosti. Těmi jsou především pokračování v integraci do evropských struktur, zejména přijetí společné měny euro, politika aktivní podpory zahraničních investic, podpora celoživotního vzdělání, podpora rodin s dětmi, prohlubování daňové reformy, snižování schodku veřejných financí.

.        Nepřetržitý modernizační proces. V příštím volebním období se chceme zaměřit na následující čtyři pilíře. Těmi jsou modernizace systému vzdělání, zdravotnictví, důchodového systému a nekompromisní boj za vyšší etické standardy podnikání. K úspěchu potřebujeme rozvíjet takové lidské dovedností, které jsou založeny na tvůrčích schopnostech. Moderní ekonomika je založena na výzkumu a vývoji, vzdělání, ale i začlenění specifické národní kultury. Zároveň musíme odstraňovat všechny zbývající překážky, které naší ekonomiku stále drží pod jejím plným potenciálem.

Dlouhodobý úspěch České republiky chceme založit na znalostech a vzdělání. Jediné skutečné bohatství, které moderní stát má, jsou jeho obyvatelé. Tímto směrem chceme zaměřit veškeré naše snahy. Všechny změny chceme provádět za účasti expertů, odborné veřejnosti a za široké celospolečenské diskuse. Prvním krokem v tomto směru bylo zahájení expertní a veřejné diskuse o reformě důchodů. Podobně chceme postupovat i v dalších oblastech. Dalším příkladem široké expertní a veřejné spolupráce je Strategie hospodářského růstu, která byla vypracována ve spolupráci vlády, nezávislých expertů a které se dostalo velice kladného přijetí u odborné veřejnosti, v tisku a ve vládě. Strategie se setkala i s pozitivní odezvou mezinárodních institucí. V našem volebním programu je proto Strategie hospodářského růstu významným inspiračním zdrojem.

3.2 Kvalitní institucionální rámec

Kvalita institucí je jednou ze základních podmínek ekonomického rozvoje. Úroveň právních i mimoprávních norem (morálka, profesionální etika), je nástrojem ochrany občanů a ošetření podnikatelských rizik. Přestože v minulém období došlo k řadě zlepšení i v této oblasti (například odstranění prostoru pro korupci při zápisu do obchodního rejstříku a modernizace insolvenční legislativy) a důvěra investorů v naši zemi podstatně vzrostla, tento proces zdaleka není ukončen. Vedle vynucování norem je nutno věnovat pozornost výchově k právnímu vědomí. Občan se musí přesvědčit o tom, že dodržování právních a etických norem se vyplácí a že důvěra má vysokou ekonomickou hodnotu.

Ačkoli vstup do EU přinesl slučitelnost českých právních norem se směrnicemi společenství, je v této oblasti nadále co zlepšovat. Řada institutů byla formálně zavedena, jejich vymahatelnost je však mnohdy zdlouhavá a neefektivní. Právo není v hospodářských aplikacích dostatečně přehledné a předvídatelné. Jakkoli jde o vysvětlitelný pozůstatek transformace práva, je nutno v dalším období dokončit rekodifikaci občanského práva a navazujících norem. Pozornost je nutno věnovat dalšímu ekonomickému vzdělání soudců, státních zástupců i specializovaných policejních složek.

Za prvořadý úkol nadále považujeme boj s korupcí ve veřejném i soukromém sektoru. Pro ekonomiku je zásadní rovnost všech osob před zákonem. Chceme věnovat pozornost dalšímu zprůhlednění zadávání veřejných zakázek a chceme vnést jasná pravidla do partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Každý z nás je spotřebitelem. Posílíme ochranu spotřebitele, aby dosáhla evropské úrovně. Spotřebitel má právo být pravdivě informován o použití, složení, charakteristikách výrobků, aby se na základě těchto informací mohl správně rozhodnout o jeho koupi. Zefektivníme kontrolní funkce tam, kde se spotřebitel může jen obtížně orientovat. Zpřísníme postih za podávání klamavých informací o výrobcích a službách, za nekalé soutěže a reklamy, za prodej zboží s prošlou lhůtou, zdravotně a jakostně závadného, nepoctivý prodej výrobků a poskytování nepoctivých služeb. Na úseku ochrany spotřebitele budeme spolupracovat s nevládními neziskovými spotřebitelskými organizacemi. V oblasti ochrany spotřebitele na bankovním a finančním trhu prosadíme vznik finančního ombudsmana.

V národním měřítku i v nadnárodních strukturách budeme prosazovat ochranu před monopolními praktikami. Budeme upevňovat postavení nezávislých regulačních orgánů. V rámci zahraniční politiky budeme věnovat pozornost boji proti diskriminaci našich výrobců na cizích trzích.

Institucionální prostředí musí potírat všechny formy diskriminace. Přes zlepšení se stále setkáváme např. s mzdovou a kariérní diskriminací žen, častá je zastřená diskriminace z důvodů věkových. Součástí optimálního antidiskriminačního institucionálního rámce je široká informační otevřenost.

Jsme pro široké informační povinnosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Seriózní podnikání se nemusí stydět za své výsledky stejně jako dobrá radnice. Podporujeme zveřejňování majetkových poměrů vybraných veřejných činitelů stejně jako příjmů špičkových manažerů, kteří pracují ve státem vlastněných společnostech. Trváme na zavedení vhodné formy neveřejných majetkových přiznání na vymezený okruh majetku a trváme na dokládání původu příjmů.

ČSSD navrhuje:

S cílem snížit korupci:

.        Zlepšit kvalitu podnikatelského prostředí a snížit úroveň korupčního prostředí (ve spolupráci s neziskovým a podnikatelským sektorem). Systematicky eliminovat korupční příležitosti a ošetřit rizikové procesy ve veřejné správě odbouráváním nadbytečné regulace a zaváděním přesných pravidel.

.        Zavést jednotný systém zadávání nákupů a zakázek jednotlivých státních orgánů na centralizované úrovni, který by byl doplněn o přísná protikorupční opatření.

.        Dočasně zavést některá významná opatření, jakým je například test integrity.

.        Urychlit fungování soudů. Provést reorganizaci soudů tak, aby byla přenesena administrativní část práce soudce na soudní úředníky a posílila odpovědnost soudců za dosažené výsledky.

.        Snížit formalitu rozhodování soudů, a to především v rámci odvolacího řízení.

.        Rekodifikovat občanské a obchodní právo. Koncipovat je jako moderní právní normy.

.        Zavést majetková přiznání určitého objemu a druhu majetku.

.        Zpřesnit zadávání zakázek tak, aby rozhodovalo omezené množství jednoznačných kritérií.

S cílem učinit výkon veřejné služby efektivnější:

.        V orgánech státní správy provádět organizační, funkční, procesní a informační audity nezávislými konzultanty.

.        Posílit vazbu mezi platem a výkonem při odměňování. Jako kritéria zavést plnění rozpočtu a kvalitu poskytnuté služby.

.        Posílit zpětnou vazbu mezi uživateli a poskytovateli veřejné služby (možnost účinných reklamací, sankce, kontrola kvality).

.        Zkvalitnit průběžné vzdělávání a hodnocení pracovníků veřejné správy.

.        Podpořit elektronickou komunikaci občanů a podnikatelů se státní správou (e-government).

.        Publikovat zdarma na internetu maximální množství informací.

.        Zavést nový registr dlužníků státu, který sníží administrativní zátěž občanů a podnikatelských subjektů.

3.3 Orientace na kvalitu

Kvalitní lidské zdroje jsou nejcennější konkurenční výhodou, kterou moderní stát může mít. Konkurenceschopnost české ekonomiky nemůže být založena na levné práci a minimální přidané hodnotě, jakkoli není důvodu takové výroby administrativně diskriminovat. Český i zahraniční kapitál může u nás investovat jen tehdy, bude-li mít dostatečné lidské zdroje. Existující dobré předpoklady naší ekonomiky je v tomto směru nutno dále zúročit.

V této oblasti bylo v posledních letech již mnoho učiněno. Zmiňme výrazný nárůst výdajů na vědu a výzkum, podstatné daňové zvýhodnění firem, které investují do vědy a výzkumu, podstatný nárůst počtu vysokoškoláků a zvýšení platů učitelů.

Předpokladem vysoké kvality práce je nepochybně vzdělání a možnost celoživotního vzdělávání. Je zřejmé, že vzdělaní lidé se schopností si osvojovat nové znalosti a s ambicí pracovat v mezinárodních týmech stojí v příjmových žebříčcích nejvýše. Vstupenkami jsou iniciativa, adaptabilita v měnících se podmínkách, schopnost aktivně využívat informační techniku a jazykové znalosti. Budeme proto motivovat školský systém k výchově tvůrčích a samostatných lidí s potřebným spektrem dovedností. Znalostní potenciál je základním prostředkem ke zvýšení společenského a ekonomického postavení jedince ve společnosti.

Jsme si vědomi toho, že podmínky pro ekonomickou úspěšnost jsou v naší zemi rozděleny nerovnoměrně mezi regiony, odvětví i skupiny obyvatelstva. Chceme nabídnout rovnou příležitost i těm, kterým je dosud nedostupná, a to prostřednictvím posilování dopravní a jiné infrastruktury a bojovat proti všem formám vyloučení. Infrastrukturní investice jsou přitom prioritou, kterou je nutno plnit i za cenu přiměřeného zadlužení.

Vhodnými nástroji vyrovnávání podmínek jednotlivých regionů, odvětví a skupin obyvatel jsou programy, které umožní čerpat peníze ze zdrojů EU. Evropské fondy podpoří dynamiku rozvoje země. Umožní získat celkově až 120 mld korun ročně. Další rozsáhlé zdroje je možno využít v oblasti vzdělání a výzkumu.

Stát nemůže rezignovat na pozitivní formulaci politik v rámci významných hospodářských odvětví. Odvětvová (průmyslová) politika musí aktivně stanovit priority tam, kde je nutno dlouhodobě zajistit funkce národohospodářského významu. Příkladem takových politik je politika energetická, která stanovuje dlouhodobá pravidla pro zabezpečení energetických potřeb, spravování energetických sítí, jadernou politiku, politiku v těžbě uhlí apod.

Opatření k rozvoji tvůrčích schopností:

.        Prohloubení spolupráce školských institucí a praxe, vyhodnocování přínosů jednotlivých typů vzdělání a jednotlivých škol ve prospěch rozvoje tvůrčího potenciálu země.

Opatření k rozvoji průmyslu a stavebnictví

.        Pokračovat v aktivním dialogu mezi státem, podnikatelskými strukturami a odbory

.        Diagnostikovat hlavní směry rozvoje jednotlivých odvětví a vytvořit pro ně ze strany státu motivační podmínky

.        Podporovat investice stávajícími formami, tedy pobídkami, výhodnou odpisovou a daňovou politikou.

.        Podporovat export rozvíjením standardních finančních a pojistných nástrojů

.        Motivovat inovační prostředí v podnikatelské sféře pomocí speciálních programů a vhodně nastaveného prostředí

.        Revitalizovat zanedbaná průmyslová území a bývalé vojenské areály (brownfields) pro jejich další využití k podnikání

.        Prognózovat energetické potřeby země a zabezpečit jejich pokrytí z diverzifikovaného spektra zdrojů včetně obnovitelných alternativ.

3.4 Ochrana, dynamika a flexibilita lepší podnikatelské prostředí

Naše podnikatelské prostředí stále obsahuje řadu bariér, které brání pružné reakci na nové hospodářské skutečnosti a znemožňují plné využití výrobních faktorů. Odstraňování takových překážek považujeme za náš hlavní cíl v této oblasti.

Přestože jednou z našich hlavních priorit je ochrana práce, ve spolupráci s odbory a zaměstnavatelskými organizacemi budeme také dále aktivně pojmenovávat ty prvky ochrany práce, které se přežily a nahrazovat je prvky moderními, umožňujícími lepší ochranu i pružnost na trhu práce. Budeme dolaďovat systém regulace minimálních mezd a dávek, aby dostatečně plnil sociální úlohu i motivoval k aktivitě.

Cílem je výrazné snížení administrativní zátěže podnikání. Budeme rozvíjet komunikaci podnikatele a veřejných institucí prostřednictvím jediného kontaktního místa. Dále snížíme časové prodlevy při zakládání a rušení podniků (i když v této oblasti bylo v posledních letech učiněno mnoho významných kroků). Počítáme s vyšší dostupností informací o ekonomických subjektech, např. s elektronickou podobou sbírky listin obchodních rejstříků. Významné je zavedení nové podoby konkursního práva, které společně s dalším vzděláním soudců a konkursních správců urychlí a zefektivní konkursní řízení. Prodlevy při zápisu do obchodního rejstříku již byly odstraněny. Zjednodušíme a zpřístupníme elektronickou komunikaci mezi podnikateli a finančními úřady prostřednictvím daňového portálu.

Budeme pokračovat v programech aktivní pomoci investorům. Pomoc v nalézání vhodných lokalit, urychlení stavebních záměrů a čerpání investičních pobídek přináší ekonomice vysoký efekt. Odmítáme neodpovědné a nekvalifikované úvahy o rušení investičních pobídek, které údajně poškozují naši ekonomiku. Opak je pravdou, investiční pobídky jsou nastaveny jen tak, aby částečně vyrovnávaly podmínky investování v naší zemi s konkurencí. Je dobré si uvědomit, kolik pobídky přinesly pracovních míst, jak pozvedly exportní schopnosti země a nakolik se podílely na zavedení moderních výrob a inovací.

Chceme dále rozvíjet úspěšné formy úvěrování a pojištění exportních aktivit prostřednictvím státních organizací. I tyto aktivity vyrovnávají pružnost pozice českých exportérů s ostatními zeměmi. Budeme vytvářet podmínky k uplatnění na nových dynamických trzích, jako je Čína a Indie. Povedeme aktivní dialog s ochranou životního prostředí s cílem zvyšování efektivnosti ochrany na straně jedné a s odbouráváním překážek pro práci a podnikání na straně druhé. Domníváme se, že zde existuje významný prostor k tomu, aby požadavky ochrany životního prostředí byly respektovány a zároveň je nebylo možno dlouhodobě zneužívat k prosazování jiných zájmů.

Více prostoru musí dostat rozvoj služeb, kde lze pracovní místo vytvářet zpravidla s nižšími náklady než v průmyslu a zároveň lze pružněji využívat práci. Ve struktuře zaměstnanosti je sektor služeb stále poddimenzován ve srovnání s jinými zeměmi.

Cestovní ruch a jeho přímé i související služby považujeme za jednu z priorit rozvoje našich regionů. Jsme si vědomi výjimečného potenciálu naší krajiny, historie, kultury a lidských zdrojů ve vztahu k možnostem zvýšení návštěvnosti našich regionů domácími i zahraničními klienty. S tím souvisí významný potenciál pro příliv financí do regionů ve formě tržeb za poskytované kvalitní služby.

Pro domácí i aktivní zahraniční cestovní ruch je klíčový rozvoj infrastruktury. Proto chceme podporovat investice umožňující využití potenciálu cestovního ruchu v regionech, včetně chráněných krajinných oblastí a národních parků. Tyto unikátní přírodní zdroje musíme přeměnit v konkurenční výhodu, při zachování principů udržitelného rozvoje je nabízet k využití domácím i zahraničním turistům. Kvalitní ubytování, zážitkové stravování a široký výběr atraktivních doplňkových služeb jsou nutnými předpoklady pro maximalizaci příjmů z cestovního ruchu. Rozvoj těchto schopností patří mezi naše cíle.

Jsme si také vědomi toho, že bez vzdělané a vyškolené pracovní síly nelze zúročit sebevětší investice do infrastruktury. Naší prioritou bude tudíž dlouhodobé, diferencované a výsledkově zaměřené vzdělávání všech profesí, které mohou ovlivnit spokojenost návštěvníků.

Společně s orgány samosprávy více podpoříme cestovní ruch v regionech, aby se staly tvůrci mnohem širší nabídky služeb a posílily vlastní propagaci. Legislativními kroky, úpravou daňového systému i podporou propagace chceme vytvářet motivující prostředí pro malé, střední i velké podnikatele. Cílem je dosáhnout většího počtu zákazníků, jejich lepší skladby, vyšších tržeb na osobu a delší doby pobytu.

Vnímáme náš závazek k podpoře malého a středního podnikání. Sektor nepochybně nevyčerpal svůj potenciál výkonu, zaměstnanosti a inovací. Přes řadu aktivních opatření v minulosti (například výrazného zvýšení daňově odečitatelných paušálů, který snižuje administrativu i výši daně z příjmu pro živnostníky) zde zůstává stále prostor ke snížení administrativní zátěže. Budeme dále zkoumat možnosti širšího uplatnění daňových paušálů. Prosadíme zlepšení v přístupu k úvěrům prostřednictvím garančních programů.

K pružnosti patří i podpora všech vlastnických forem. Vedle privátního sektoru bude naše podpora patřit rehabilitaci družstevnictví. K zabezpečení řady úloh považujeme za účelný veřejný sektor, ať už jde o veřejné služby poskytované státem, městy a obcemi či dalšími organizacemi.

ČSSD navrhuje:

S cílem zvýšit podporu podnikání:

.        I nadále se zasazovat o maximální zjednodušení vstupu do podnikání a výstupu z něho.

.        Podpořit elektronickou komunikaci občanů a podnikatelů se státní správou.

.        Zabezpečit propojení jednotlivých izolovaných registrů veřejné správy a zavést centrální kontaktní místa a snížit tím administrativní zátěž pro občany a podnikatele.

.        Zavést legální platby místo korupčních obálek pro expresní vyřízení některých požadavků na veřejnou sféru. Z těchto peněz se bude financovat zlepšení kvality a rychlosti vyřízení žádosti pro všechny žadatele.

S cílem podpořit malé a střední podniky:

.        Modernizovat současné programy na podporu malých a středních podniků. Finanční podporu směřovat vyváženě do oblastí vytváření prostředí a přímé podpory firem důraz klást na vytváření vazeb mezi firmami (klastry), zavádění nejlepších metod řízení a rozvoje firem, rozvoje lidských zdrojů a spolupráce s univerzitami.

S cílem podpořit export:

.        Zvýšit koordinaci propagace a prezentace v zahraničí. Zlepšit efektivitu prosazování ekonomických zájmů ČR v zahraničí (tzv. ekonomická diplomacie) a zajistit k tomu dostatek prostředků. Posilovat je třeba poddimenzovaná obchodní zastoupení v klíčových zemích (Rusko, Čína a Dálný východ jako celek atd.). Optimalizovat obchodní oddělení zastupitelských úřadů v zemích EU. Vytvořit nezbytné podmínky pro kapitálovou expanzi nejlepších českých firem do zahraničí.

S cílem lepšího využití fondů EU

.        Zaměřit operační programy, jejich priority a přidělené finanční prostředky v souladu s prioritními oblastmi rozvoje České republiky stanovené Strategií udržitelného rozvoje ČR, Strategií hospodářského růstu a regionálními politikami.

.        Posilovat přiřazení zdrojů na spolufinancování projektů z fondů EU a povýšit je na absolutní prioritu. Při překrývání oblastí podpory upřednostnit evropské programy před národními. Zajistit soulad mezi domácími a evropskými politikami tak, aby nedocházelo ke konfliktům či ke konkurenci podpory poskytované z českých a z evropských zdrojů.

S cílem zefektivnit investiční pobídky

.        Vyhodnotit výsledky investičních pobídek a od roku 2007 modernizovat stávající systém pobídek systémem zohledňujícím jak vývoj konkurence na poli přímých zahraničních investic mezi zeměmi, tak potřeby jednotlivých regionů v rámci ČR s důrazem na náročné a perspektivní výroby

S cílem zlepšit kapitálový trh:

.        Podpořit využití tzv. rozvojového kapitálu ( private equity a venture capital ). Zvýšit transparentnost a zjednodušit regulační instituce kapitálového trhu. Vytvořit instituci centrálního depozitáře a implementovat transparentní vícestupňovou evidenci cenných papírů.

3.5 Zdravé finance

Vláda ČSSD zodpovědně a úspěšně řešila úkol systematického snižování deficitů a v letech 2004 a 2005 byla dokonce dosažena maastrichtská hladina úrovně deficitu veřejných rozpočtů, tedy 3% HDP a méně. V této snaze bude vláda pokračovat v intencích konvergenčního programu tak, aby tento trend pokračoval i nadále a byl dlouhodobě stabilně udržitelný, to vše při udržení potřebné míry sociální soudržnosti.

Oponenti nám často vyčítají vysoké sociální výdaje. Skutečností je, že náš sociální stát, měřeno evropskými měřítky, je poměrně levný. Kdo chce snížit výdaje na tento sociální stát, musí říci nahlas, že chce snížit naše nízké starobní důchody, nízké sociální dávky, a požaduje plošné zdražení lékařské péče a vzdělání. Naše konsolidovaná daňová kvóta je výrazně nižší, než je průměr EU 25.

Jsme toho názoru, že úroveň daní a pojistného (konsolidovaná kvóta) dosáhla úrovně, která neumožňuje další razantní snížení bez výrazně negativních dopadů. V nadcházejícím období očekáváme oscilaci kvóty kolem úrovně cca 37% (například v roce 1995 byla tato kvóta na úrovni 40%). Předpokládáme dlouhodobou stabilizaci poměru veřejného dluhu a hrubého domácího produktu asi na současné úrovni, který je v evropském srovnání velice nízký a dosahuje zhruba poloviny evropského průměru. Hlásíme se k Paktu stability a růstu. Naplnění trvalých cílů rozpočtových schodků pod 3 % HDP očekáváme od roku 2008. Stabilizace veřejných rozpočtů a realizace rozsáhlého souboru hospodářských reforem by měla umožnit zavést společnou evropskou měnu od roku 2010, což je jeden z hlavních cílů hospodářské politiky ČSSD.

Pokud jde o optimalizaci daňové struktury, bylo v této oblasti již mnoho dosaženo. Došlo k výraznému snížení zdanění firem z 39% ke konci vlády ODS, na 24% v roce 2006 za vlády ČSSD. Současně došlo k výraznému urychlení odpisů, které dále zjednodušilo a snížilo daňovou povinnost podnikatelů. V roce 2006 tak bude efektivní zdanění firem na úrovni sousední Slovenské republiky. Pro 70% pracujících a podnikatelů ze středně a nízkopříjmových skupin občanů jsme snížili daně o 4.800 Kč ročně. V roce 2005 došlo k výraznému snížení a zjednodušení daní pro živnostníky. Mýtus, že naše vláda chce jen zvyšovat daně se tedy ukázal jako zcela lichý. Naopak, zdanění firem a soukromých osob za současné vlády klesaly nejvýrazněji v celé naši novodobé historii.

ČSSD i do budoucna trvá na tom, že páteří našeho systému musí zůstat progresivní daň z příjmu fyzických osob, která nejlépe vyjadřuje solidární princip a zároveň koriguje výkyvy hospodářského cyklu. Budeme obhajovat existenci majetkových daní, které alespoň částečně uhrazují náklady státu při ochraně majetkového vlastnictví.

V oblasti daně z příjmů právnických osob zvážíme zjednodušení systému. Zachováme současnou úroveň efektivní sazby. Přehodnotíme však rozsah odpočitatelných položek od základu daně a v návaznosti na to i výši nominální sazby daně. Zvážíme doplnění přídavků na děti zvýšením slevy na dani, resp. daňového bonusu. Zároveň chceme zavést fiskálně neutrální ekologickou daňovou reformu, při níž dojde ke kompenzačnímu snížení adekvátní daňové zátěže v jiných oblastech.

Budeme obhajovat zachování kolkování cigaret a alkoholu, které má pozitivní efekt ve vývoji daňových příjmů stejně jako boj proti pašování a nelegální výrobě zboží. Zpřísníme postupy vůči zneužívání značek a poškozování práv duševního vlastnictví. Trváme na uzákoněném zavedení registračních pokladen a na zachování povinného bezhotovostního placení velkých transakcí. Zintenzívníme dále boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti daňovým únikům.

ČSSD navrhuje:

.        Na základě shody v sociální a hospodářské sféře pokračovat ve zjednodušení systému daně z příjmu právnických a fyzických osob.

.        Pokračovat v zavádění daňových úlev pro rodiny s dětmi. Posílit systém slev na dani dle praktických zkušeností se zavedením slevy na dani za děti a daňových bonusů.

.        Zachovat sníženou sazbu DPH u sociálně citlivých položek.

.        Zajistit hladký přechod na společnou měnu Euro v roce 2010. Zamezit možnému jednorázovému skokovému nárůstu cen.

.        Připravit nový zákon o daních z příjmů, který bude přehlednější, jednodušší a zvýší efektivnost výběru daní.

.        Zpřesnit zaměření daňové kontroly, zejména na situace, které mohou mít skutečně výrazný dopad na státní rozpočet.

.        Sjednotit platby a snížit administrativu pro občany i podnikatele ve styku s finančními úřady.

.        Realizovat specializaci a koncentraci finančních úřadů za účelem zvýšení efektivity správy daní (včetně celních úřadů).

.        Zajistit konzistentnost a jednoznačnost výkladu daňových předpisů finančními úřady.

.        Zavést majetková přiznání týkající se prokazování původu příjmu při nabytí vymezeného okruhu majetku.

.        Rozšířit a zjednodušit využití paušální daně pro živnostníky.

.        Zvážíme rozšíření daňových bonusů s cílem posílit motivaci pracovat.

3.6 Kvalitní, dostupná a bezpečná doprava

ČSSD si je vědoma, že fungující dopravní infrastruktura je základem rozvoje společnosti. Kvalitní a spokojený život občanů se bez trvalého zlepšování dopravy neobejde. Význam dopravních cest roste nejenom proto, že chceme mít kvalitnější a rychlejší dostupnost jednotlivých regionů České republiky, ale také proto, že chceme, aby naše dopravní cesty byly propojeny s Evropou, a aby doprava byla bezpečná, pohodlná a šetrná k životnímu prostředí. Multiplikační efekty z investic do dopravy jednoznačně přesahují vynaložené náklady. Její rozvoj není možný bez vnímání souvislostí s ekologickými, sociálními a ekonomickými aspekty.

Česká republika je s ohledem na svou geografickou polohu přirozenou dopravní křižovatkou střední Evropy. S prosperitou ekonomiky a v souvislosti se vstupem ČR do EU roste přeprava zboží a osob i tranzitní přeprava, což na druhé straně vytváří řadu podnikatelských a zaměstnaneckých příležitostí. V důsledku deformací cenových podmínek pro jednotlivé druhy dopravy je dnes růst poptávky po přepravě uspokojován především kamionovou a silniční dopravou. To přináší řadu negativních důsledků.

Doprava se dotýká každého z nás. Proto je nezbytné zajistit její funkčnost s ohledem na potřeby obyvatel, zejména potřebu mobility - dopravy do zaměstnání, do škol, k lékaři, na úřady, za kulturou a sportem, a to pro všechny sociální skupiny obyvatel.

Od roku 1998 bylo již učiněno mnoho kroků ke zlepšení situace. V roce 2000 byl zřízen Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Prostřednictvím jeho rozpočtů bylo investováno do roku 2005 do výstavby a údržby silnic, dálnic, železnic a vnitrozemských vodních cest více než 200 mld. Kč, především ze zdrojů z privatizace. Urychlila se příprava a výstavba řady celostátně i mezinárodně důležitých dopravních tepen, především dálnic. Byla vybudována řada obchvatů měst a přeložek komunikací, vzniklo mnoho kruhových křižovatek, zlepšilo se dopravní značení a na řadě míst se zvýšila bezpečnost dopravy.

Postupně budou uváděny do provozu nové úseky dálnic, jejichž výstavba byla zahájena v minulých létech. V příštím volebním období dokončíme 300 km nových dálnic a rychlostních silnic. V současnosti je rozestavěno zhruba 140 km na šesti dálnicích a rychlostních komunikacích, je zahájena stavba jihozápadní části okruhu kolem Prahy a zrychluje se příprava dalších částí. Byla dokončena modernizace 1. a 2. národního železničního koridoru a řady dalších tratí. Součástí nově budované dopravní infrastruktury jsou rovněž opatření k minimalizaci vlivu dopravního provozu na životní prostředí a krajinný ráz. Budují se cyklistické stezky a doprava se zpřístupňuje pro zdravotně postižené občany.

Letiště Praha-Ruzyně se modernizuje tak, aby obstálo v mezinárodní konkurenci. Roste význam regionálních letišť, které přešly do vlastnictví krajů. Především Brna, které úspěšně realizuje spolupráci veřejného a soukromého kapitálu.

Zásadně se rovněž změnila organizace železniční dopravy. Státní organizace České dráhy se změnila na akciovou společnost, která provozuje železniční dopravu a zodpovídá i za provozování dráhy. Vlastníkem železniční dopravní cesty je státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Na železnici je umožněn přístup i dalším dopravcům, bylo zavedeno zpoplatnění železniční dopravní cesty.

Na silnicích se připravuje systém výkonového zpoplatnění, i když jenom na omezené síti dálnic a vybraných silnic I. tříd. Silnice II. a III. tříd přešly do vlastnictví krajů, včetně zajišťování jejich oprav, údržby a modernizace. Podporován byl rovněž rozvoj rekreační plavby a vnitrozemské vodní cesty.

Hlavní zásady naší dopravní politiky:

.        Urychlit napojení všech krajů ČR na mezinárodní dálniční síť a vybranou železniční síť a zkvalitnit stávající dopravní sítě.

.        Zkvalitnit dopravní obslužnost území zajišťovanou státem i kraji s důrazem na prohloubení odpovědnosti krajských samospráv a dopravní obslužnost menších obcí, podporovat budování integrovaných dopravních systémů a jejich vzájemnou propojitelnost. Podporou z veřejných zdrojů rozšíříme veřejnou dopravu na venkově.

.        V rámci modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury upřednostňovat trasy podporující dostupnost průmyslových zón a oblastí s vysokou nezaměstnaností s cílem podpořit ekonomický rozvoj hospodářsky slabších regionů.

.        Preferovat hromadnou dopravu před dopravou individuální a upřednostňovat nákladní kolejovou dopravu a vodní dopravu před dopravou silniční, zvýhodňovat železniční dopravu před dopravou silniční.

.        Podporovat kombinovanou dopravu a veřejná logistická centra s cílem přesunout vhodnou dopravu z kamionové přepravy na železnici.

.        Podporovat obnovu vozidel pro hromadnou osobní dopravu s důrazem na prostředky splňující ekologické požadavky a zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

.        Podporovat výchovu, vzdělávání, výzkum a vývoj v dopravě s posilováním vědomí významu zodpovědnosti za sebe, za ostatní i za ochranu životního prostředí.

.        Dosáhnout významného pokroku v bezpečnosti silničního provozu a chování jeho účastníků.

.        Podporovat rozvoj telematických aplikací a informačních technologií.

.        Zjednodušit procesy při přípravě výstavby a modernizace dopravní infrastruktury při respektování vlastnických práv a ochrany životního prostředí.

Modernizace silniční dopravy

Stále se potýkáme s problémy v oblasti údržby, modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury. Není dobudována dálniční síť, plány výstavby řady komunikací se neustále z roku na rok odsouvají. Pouze zhruba 45% silnic I. třídy dosahuje optimálních parametrů, v desítkách měst a obcí ležících na hlavních tazích dosud nebyly vybudovány obchvaty či optimalizovány průtahy. Dopravní zácpy na mnoha komunikacích, nejen ve městech, mají negativní dopady na podnikání, životní prostředí a veřejné zdraví. Růstu dopravy neodpovídalo vytváření podmínek pro zklidňování center měst a podpora cyklistické dopravy. Nedostatečná údržba a modernizace pozemních komunikací je zapříčiněna především nedostatkem finančních prostředků.

ČSSD navrhuje:

.        Radikálně snížit nehodovost:

  • intenzivnější kontrolou dodržování pravidel silničního provozu a technického stavu vozidel,
  • zvýšením kvality výcviku nových řidičů a školení řidičů z povolání,
  • opatřeními k odstraňování nehodových míst.

.        Okamžitě řešit situaci na úseku dálnice D1 mezi Prahou a Brnem:

  • využíváním souvislých oprav povrchů tam, kde to bude technicky možné k jejímu dalšímu rozšíření
  • zkrácením doby provádění oprav vyšší motivací zhotovitelů
  • radikálním zkrácením doby vyšetřování a likvidace dopravních nehod
  • zkvalitněním organizace při dopravních omezeních
  • větší dostupností informací a opatřeními k zajištění plynulosti dopravy.

.        Urychlit výstavbu dálnic zejména dokončit úsek dálnice D1 Vyškov - Lipník nad Bečvou, D8 od Lovosic na státní hranici se SRN, D11 do Hradce Králové a dálnici D47 do Ostravy a na hranici s Polskem, pokračovat ve stavbě dálnice D3 Praha - České Budějovice.

.        Urychlit další přípravu a výstavbu Pražského silničního okruhu jako předpoklad rozložení dopravní zátěže v Praze a přilehlých regionech.

.        Urychlit přípravu i realizaci rychlostní komunikace R35 z Hradce Králové do Olomouce s cílem odlehčit dopravu na D1.

.        Pokračovat v přípravě a výstavbě dalších kapacitních komunikací: strakonické R4, karlovarské R6 a chomutovské R7, R43 z Brna na Moravskou Třebovou, R48 v Moravskoslezském kraji, R49 ve Zlínském kraji, R52 z Pohořelic na státní hranice s Rakouskem, R55 z Olomouce do Břeclavi.

.        Budovat obchvaty měst a modernizovat stávající silniční síť s cílem zklidnit dopravu ve městech, zajistit vyšší finanční prostředky pro kvalitnější údržbu a opravy stávající silniční sítě a mostů a snížit hlukové zátěže.

.        Zavést výkonové zpoplatnění na silniční infrastruktuře pro kamionovou dopravu včetně vytváření podmínek pro usměrňování dopravy a možnosti zavedení mýtného v městských centrech.

.        Podporovat opatření ke zvyšování ochrany majetku také cestou zavedení čipových identifikačních karet automobilů v souladu s evropskými směrnicemi.

.        Podporovat rozvoj a výstavbu nových cyklistických stezek s cílem snížit počet nehod cyklistů a zatraktivnit tento způsob dopravy a zpřístupnit dopravu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

.        Vytvořit podmínky pro vyšší využití alternativních pohonných hmot, zvýhodnit dopravní prostředky šetrné k životnímu prostředí a naopak znevýhodnit provoz ojetých vozů poškozujících emisemi životní prostředí.

Modernizace železniční a vodní dopravy

Své pozice na přepravním trhu ztrácejí postupně železniční i vodní doprava. Podle statistiky Ministerstva dopravy klesl za posledních 15 let poměr přepravních výkonů v nákladní dopravě mezi železniční a vodní dopravní cestou na jedné straně a silniční dopravní cestou na druhé straně z 60:40 na 25:75. Obdobně nepříznivé trendy lze vysledovat v oblasti přepravy osob. Podpora veřejné osobní dopravy není vždy využívána účelně a hospodárně. Integrované systémy přepravy osob jsou provozovány jen na omezených územích. Zatímco na počátku 90. let byl poměr hromadné dopravy k dopravě individuální 80:20, v současné době je zhruba na úrovni 50:50 a dále klesá. S ohledem na růstový potenciál naší ekonomiky v příštích letech je třeba nalézt urychlené řešení.

V železniční dopravě ČSSD navrhuje:

.        Pokračovat ve výstavbě úseků III. národního železničního koridoru v úseku Praha-Plzeň-Cheb, včetně moravskoslezského úseku Dětmarovice-st.hranice se Slovenskem a IV. národního železničního koridoru Praha-České Budějovice st. hranice s Rakouskem na traťovou rychlost 160 km/hod. jako páteřní evropsky-propojitelné železniční sítě.

.        Modernizovat hlavní železniční uzly (Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem).

.        Zvyšovat bezpečnost dopravy na železničních přejezdech především úpravami značení na silnicích a moderním drážním zabezpečovacím zařízením.

.        Podporovat vytvoření holdingového uspořádání Českých drah, a.s. při respektování základních oborů jejich podnikání pro zvýšení konkurenceschopnosti a hospodárnosti jejich činnosti.

.        Podporovat obnovu kolejových vozidel pro osobní i nákladní dopravu, ale také revitalizovat nádražní a přednádražní prostory s cílem zvýšit jejich uživatelské funkce.

.        Přistoupit k systémovému řešení financování osobní železniční přepravy.

.        Podporovat rozvoj kontejnerové a kombinované dopravy.

Ve vodní dopravě ČSSD navrhuje:

.        Zlepšit plavební podmínky na Labi výstavbou plavební komory v Přelouči a plavebním stupněm Děčín

.        Podporovat budování infrastruktury pro vyšší využití vodní dopravy i rekreační plavbu (kotviště, tankování, odstraňování odpadů, návaznost na další druhy dopravy atd.) také s cílem ochrany životního prostředí,

.        Vytvořit lepší pravidla pro rekreační plavbu jako předpoklad atraktivity využití území kolem řek a vodních nádrží.

Modernizace letecké dopravy

Letecká doprava se rozvíjí velmi dynamicky. Letiště v Praze Ruzyni v roce 2005 odbavilo přes 10 milionů pasažérů a předstihlo tak letiště ve Varšavě a Budapešti a dohání svého největšího středoevropského konkurenta, letiště ve Vídni. Probíhají další práce spojené s rozšířením jeho odbavovacích kapacit a s přípravou další vzletové dráhy. Nedostatkem je špatné spojení letiště s centrem. Rozvíjí se také regionální letiště. Na potřebné úrovni funguje řízení letového provozu.

V letecké dopravě ČSSD navrhuje:

.        Pokračovat v modernizaci letiště Ruzyně v Praze jako moderního středoevropského uzlu cestou výstavby další vzletové a přistávací dráhy

.        Podporovat rozvoj dalších mezinárodních letišť, zkvalitnit jejich napojení na železniční dopravu, zejména pak železniční spojení centra Prahy s letištěm Praha-Ruzyně

.        Podporovat zkvalitňování letištní infrastruktury a snižování hlukové zátěže obyvatelstva v okolí letišť.

Zdroje pro financování rozvoje dopravy

.        Rozhodujícím nástrojem financování výstavby a údržby dopravní infrastruktury bude i nadále SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Posílíme jeho zdroje tak, aby činily ze stabilních zdrojů minimálně 50 mld. Kč ročně. Základním zdrojem jeho příjmů bude postupně rostoucí podíl na spotřební dani z minerálních olejů a poplatky za užití dopravních cest. tj. především mýtné. Po započtení dalších evropských, úvěrových a soukromých zdrojů hodláme ročně investovat v této oblasti až 100 mld Kč. Výdaje z veřejných zdrojů musí být vynakládány hospodárně a pod veřejnou kontrolou.

.        Veškeré příjmy z mýtného se budou prostřednictvím tohoto fondu vracet zpátky do údržby a výstavby dopravních cest.

.        Včasná a kvalitní příprava dopravních projektů a organizační zabezpečení musí zajistit plné čerpání dostupných prostředků z evropských fondů v plánovacím období 2007-2013, včetně zajištění české spoluúčasti z národních zdrojů.

.        Podporujeme výstavbu prioritních dopravních projektů na principu partnerství privátního a veřejného sektoru (PPP) s cílem zrychlit jejich výstavbu s podmínkou, že rozložení rizik mezi státem a privátním investorem bude optimalizováno.

.        Podporujeme zajištění dostatečných zdrojů na financování závazků veřejné služby v osobní dopravě a finanční podporu všech druhů veřejné osobní dopravy z veřejných rozpočtů.


3.7 Venkov - místo pro život

ČSSD vnímá problematiku venkova jako komplexní proces. Patří k němu především rozvoj zemědělství a lesnictví a péče o kulturní krajinu s pokračováním promyšlené sociálnědemokratické zemědělské politiky, včetně ekologicky šetrného způsobu využívání a ochrany lesů, vodních ploch a toků. Naším hlavním cílem je vytváření plnohodnotného života všech občanů, kteří na venkově žijí a pracují a svou činností zásadně ovlivňují charakter a kulturní vzhled krajiny naší země. To má bezprostřední dopad i na podstatnou část urbanizované rozlohy země a zásadním způsobem ovlivňuje její celkovou sociální, ekonomickou a ekologickou stabilitu. Právě z tohoto důvodu považujeme za nutné spojit problematiku venkova a zemědělství pod jedno zastřešující ministerstvo ministerstvo zemědělství a venkova.

Odpovědně připravíme priority pro čerpání pomoci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) jako jednoho z hlavních nástrojů financování rozvoje venkova. Zaměříme se na podporu vytváření nových pracovních míst, diverzifikace podnikání a služeb na venkově, podporu rozvoje venkovské turistiky a vybudování k tomu potřebné infrastruktury, zejména v méně ekonomicky rozvinutých regionech.

Pomocí projektů financovaných z tohoto fondu chceme řešit i závažný problém opuštěných a chátrajících hospodářských a zemědělských objektů a využít je pro nový rozvoj. Využijeme přirozené lidské aktivity, podpoříme vznik a činnost místních, regionálních a mikroregionálních sdružení. Vznik a činnost mikroregionů a jejich uskupení chápeme jako přirozené a potřebné partnerství podnikatelského sektoru, obecních samospráv a neziskového sektoru .

Zlepšovat celkovou kvalitu života na venkově

Preferujeme i nadále potřebné zvyšování sociálních a hospodářských funkcí venkova ve spolupráci s dalšími resorty státní správy. Nemůžeme opominout ani fakt, že dochází ke koncentraci našich starších spoluobčanů na venkově. Jednak proto, že stárne sám venkov, jednak proto, že sem odcházejí staří lidé na zasloužený odpočinek.

ČSSD navrhuje:

.        Rozšiřovat sociálně pečovatelské služby na venkově pro starší občany jako jednu z pracovních příležitostí pro venkov.

.        Zvyšovat atraktivitu venkovských oblastí pro ženy a mladé rodiny zlepšováním dopravní obslužnosti, dostupnosti školství, včetně zachování vesnických malotřídních a mateřských škol ve spolupráci s obcemi, zlepšováním dostupnosti zdravotnických služeb, kultury a celkovou podporou kulturní a spolkové činnosti regionálního charakteru.

.        Vytvářet podmínky pro činnost občanských sdružení, jejichž význam v souvislosti s transformací venkova stále stoupá. Jsou to myslivci, rybáři, dobrovolní hasiči, zahrádkáři, včelaři, drobní chovatelé, chovatelské svazy, asociace a unie. Budeme tyto organizace i nadále podporovat, spolupracovat nimi a využijeme jejich schopností a invence k rozvoji venkovského prostoru.

.        Plně respektujeme právo venkova zejména na informace, na vzdělání a kulturu, na ekonomickou podporu, na zdraví a sociální péči. Proto zároveň vítáme a všemožně podporujeme vznik iniciativních hnutí venkova, která budou v budoucnu opravdovým partnerem pro příslušné orgány Evropské unie.

.        Za jeden ze stěžejních úkolů považujeme obnovení a zlepšení ekologické stability venkovské krajiny, obnovy významných krajinotvorných prvků, zejména rybníků a retenčních nádrží, včetně zvýšené péče o čistotu a kvalitu povrchových a podzemních vod. Vodu a hospodaření s ní považujeme vzhledem k poloze České republiky jako středoevropského rozvodí za budoucí strategickou výhodu, protože voda je a bude v budoucnosti strategickou surovinou.

.        Soustředíme se na restrukturalizaci zemědělské výroby cíleně usměrňovanou dotační politikou a investiční podporou, aby se zemědělství, vedle svých základních funkcí, stalo i významným producentem obnovitelných zdrojů energie. Především se jedná o programy výroby ušlechtilých energií ze zemědělské produkce (bioetanol, bionafta, bioplyn) a programy energetického využití biomasy. Tím částečně omezíme výpadek v příjmech zemědělských prvovýrobců způsobeném současným nadbytkem produkce pro potravinářské využití. Díky tomu zachováme zemědělství funkční na celé ploše zemědělské půdy, aby bylo možné pružně reagovat na jakékoliv politické, hospodářské nebo klimatické změny.

Zvyšovat konkurenceschopnost českého zemědělství

Českým zemědělcům a potravinářům chceme umožnit spravedlivou soutěž v rámci Evropské unie.

ČSSD navrhuje:

.        Systémem podpor vytvářet podmínky pro zlepšení podnikatelského prostředí na venkově.

.        Zefektivnit čerpání finančních prostředků ze strukturálních a kohezních fondů EU na projekty pomáhající překonávat technologické a systémové zaostávání českého venkova. Zajistíme, aby tyto projekty byly v potřebné míře spolufinancovány ze státního rozpočtu, přičemž hlavním vodítkem pro poskytování dotací musí být i schopnost hospodařit udržitelným způsobem.

Nadále chceme posilovat konkurenceschopnost českého potravinářského průmyslu na základě zvyšování technologické úrovně a kvality jeho produkce. Produkci domácích zpracovatelů vyráběnou z domácích surovin budeme i nadále marketingově podporovat v souladu s pravidly pro ochranu hospodářské soutěže a v souladu s příslušnými politikami EU.

Konkurenceschopnost českého potravinářského průmyslu na evropském trhu zvýšíme podporou opatření sledujících zajištění zdravotní nezávadnosti potravin.

ČSSD navrhuje:

.        Podpořit průběžné zavádění moderních hygienických a technologických standardů do výroby, zavádění přísných kontrolních mechanismů a respektování nových vědeckých poznatků v kontrole celého potravního řetězce, včetně dodržování pravidel pro dobré životní podmínky chovaných zvířat.

.        Dotvořit systém kontroly nezávadnosti potravin, který bude minimalizovat zatížení podnikatelů nadbytečnými administrativními úkony. Kontrolní organizace, které se podílejí na kontrole celého řetězce výroby, distribuce a prodeje potravin, budeme efektivně integrovat a koordinovat tak, aby se zvýšila komplexnost a kvalita těchto kontrol.


Ochrana spotřebitelů, prvovýrobců a zpracovatelů

Budeme i nadále bránit jak prvovýrobce, tak spotřebitele před nekalými praktikami některých prodejních řetězců, které různými cestami (zneužívání dominantního postavení k tlaku na nízké nákupní ceny, odložení splatnosti dodávek atd.) dosahují přerozdělení zisku ve svůj prospěch.

Stejně tak budeme i nadále velmi tvrdě kontrolovat a postihovat obcházení a zanedbávání hygienických, kvalitativních a technologických standardů ze strany obchodních řetězců a supermarketů. Naším cílem je a bude vždy zajistit maximální dostupnost zdravotně nezávadných a především kvalitních potravin převážně domácího původu.

ČSSD navrhuje:

.        Podpořit sdružování prvovýrobců do obchodních organizací

.        Umožnit organizacím prvovýrobců vybudovat si základní skladovací a zpracovatelské kapacity tak, aby se v tomto směru staly nezávislými na monopolizovaných logistických strukturách velkodistributorů a odběratelů. Tyto nové skladovací kapacity budou pod kontrolou státu nebo sdružení producentů v návaznosti na nové způsoby intervenčního nákupu obilovin v souladu se společnou zemědělskou politikou Evropské unie.

.        Ve spolupráci s mikroregiony podpořit i vznik vlastních a družstevních odbytových center, kde budou moci své produkty zpeněžovat sami producenti.

.        Zpřísnit kontroly v sítích velkodistributorů a supermarketů se zaměřením na kvalitu prodávaných potravin, a to i ve spolupráci se zájmovými a občanskými organizacemi (Agrární komora, sdružení zástupců na ochranu spotřebitelů). Budeme nadále přísně postihovat veškerá porušení zákonů a nařízení, včetně zavádějící a klamavé reklamy.

.        Tržně konformním způsobem podpořit přes Agrární marketingovou agenturu propagaci domácí potravinářské a zemědělské produkce. Posílit programy propagace kvalitní domácí produkce (národní značka kvality KLASA), včetně programů na osvětu a zvýšení informovanosti spotřebitelů.

.        Zajistit maximální informovanost spotřebitelské veřejnosti o závadných potravinách a nekalých obchodních praktikách.

.        Zavést vzdělávací programy o zdravé výživě, zdravém životním stylu pro spotřebitele tak, abychom maximálně omezili možnosti jejich klamání.

Vlastnictví zemědělské půdy v rukou českých zemědělců považujeme za nejdůležitější prvek ekonomické a sociální stability zemědělského sektoru. Chceme proto nadále umožnit zemědělským podnikatelům nabývat půdu za výhodných podmínek, aby došlo ke sladění její majetkové držby a uživatelských práv.

Posílíme průkaznost evidence půdní a nemovitostní držby a postupně snížíme administrativní zátěže podnikatelů v souvislosti s evidencí majetku a jejich daňovými povinnostmi včetně návrhu na zrušení daně ze zemědělské půdy.

ČSSD navrhuje:

.        Přijmout opatření k dalšímu rozvoji trhu se zemědělskou půdou a efektivně dokončit proces odstátnění zemědělské půdy, a to především další podporou systému dlouhodobých splátek, které budou minimálně zatěžovat ekonomiku zemědělských podniků.

.        Dokončit proces digitalizace katastrálních mapových operátů a přídělových a scelovacích řízení.

.        Zvýšit finanční prostředky ze státního rozpočtu směrované do pozemkových úprav.

České zemědělství v Evropské unii

V souvislosti s připravovanou a potřebnou reformou Společné zemědělské politiky Evropské unie se soustředíme na zachování vyjednaných pozic v rámci uzavřených přístupových dohod. Trváme na nediskriminačním přístupu k novým členským státům Evropské unie. Při formulování našich stanovisek bereme v úvahu tu skutečnost, že nově přistoupivší státy provedly před vstupem do Evropské unie daleko hlubší restrukturalizační a reformní kroky, než tomu bylo u starých států Evropské unie. Budoucí Společná zemědělská politika tento fakt musí respektovat. Jsme zásadně proti tomu, aby byly v této situaci prosazovány plošné kroky typu každý se omezí stejně , protože tento krok je vůči nově přistoupivším státům nespravedlivý. Nepřipustíme zvyšování požadavků na obsah právních norem a předpisů platných v České republice nad úroveň právních norem a předpisů Evropské unie.

Proto budeme prosazovat účelnou reformu Společné zemědělské politiky Evropské unie, kde bude posílen princip komplexního přístupu k rozvoji venkovského prostoru, zlepšení konkurenceschopnosti evropského zemědělství, při zachování a posílení především ekologických a sociálních funkcí venkova.

Budeme bránit převedení zemědělských podpor na úroveň národních rozpočtů, protože by pak došlo k nerovnému souboji státních rozpočtů jednotlivých států Evropské unie a nikoli k rovné a ekonomicky efektivní soutěži zemědělských výrobců a zpracovatelů. Je v zájmu našich zemědělců a potravinářů prosazovat postupnou a vyšší liberalizaci Společné zemědělské politiky a posilovat konkurenceschopnost evropských výrobců, včetně českých, v celosvětové hospodářské soutěži v souladu s politikou WTO-GATT.


4. Vzdělanostní společnost

Cílem politiky ČSSD je vytvoření společnosti, jejíž rozvojový potenciál bude stavět na kvalifikaci a vzdělání občanů - vytvoření vzdělanostní společnosti. Náš humanismus je veskrze praktický: staví na zkušenosti, že nejúspěšnější byly odedávna společnosti schopné vytvářet podmínky, v nichž co nejvíce lidí mohlo, chtělo a umělo rozvíjet své schopnosti tak, aby z nich měli prospěch oni i ostatní.

(Dlouhodobý program ČSSD)

4.1 Větší dostupnost a vyšší kvalita vzdělávání

ČSSD sleduje trend stále vzrůstající úlohy znalostí a dovedností člověka ve výrobním procesu s mimořádnou pozorností. Člověk, jeho intelektuální potenciál, se stává nositelem nejen ekonomického, ale celkového rozvoje společnosti. Vytváření podmínek pro rozvoj člověka, kultivaci potenciálu jeho znalostí, dovedností a celkového rozvoje osobnosti je důležitým cílem sociálně-tržního pojetí ekonomiky, tak jak jej prosazuje ČSSD.

ČSSD si je vědoma, že získané vzdělání určuje více než kdy v minulosti šanci každého jednotlivce uspět a prožít hodnotný život a že úroveň a kvalita vzdělání dnes patří k nejdůležitějším výhodám, které zvyšují konkurenceschopnost České republiky. Zajištění větší dostupnosti a vyšší kvality vzdělání považujeme za naši trvalou prioritu.

Při zajištění větší dostupnosti a vyšší kvality vzdělání se řídíme zásadami:

.        Chceme jednotnou a prostupnou vzdělávací soustavu, která umožní každému, aby dosáhl maximální možné úrovně vzdělání. Tato úroveň budiž určována pouze schopnostmi a pílí, nikoliv sociálním a etnickým původem. Právě tak nesmí dětem bránit ve vzdělávání jakékoliv zdravotní či sociální a kulturní znevýhodnění, které dokážeme kompenzovat vyšší pozorností ke speciálním vzdělávacím  potřebám dítěte.

.        České školy musí motivovat k dalšímu zájmu o studium a poskytovat potřebný prostor k rozvoji nadání dětí.

.        Chceme, aby pilířem našeho školství byly nadále školy veřejné. Odmítáme snahy o zavádění školného ve veřejných školách či jakékoliv jiné formy poplatků souvisejících se studiem, která by vytvářela sociální bariéru v přístupu ke vzdělání.

.        Chceme, aby se v rámci moderního integrovaného systému vzdělávání významně rozšířily možnosti dalšího vzdělávání a rekvalifikací dospělých, především pak příslušníků generace staršího středního věku, která se v důsledku absence potřebných kvalifikačních předpokladů stěží uplatňuje na současném trhu práce.

.        Chceme pečovat o trvalý růst vzdělanosti obyvatelstva.


Předškolní a základní vzdělávání

Prosazujeme, aby předškolní výchova včetně přípravných tříd byla všeobecně dostupná a bezplatná, a aby se stala povinnou pro ty děti, u nichž jsou zachycena možná ohrožení (sociální a kulturní znevýhodnění, zdravotní znevýhodnění či poruchy učení a chování).

Budeme pokračovat v současné reformě základní školy, která zvýší motivaci a zájem dětí o vzdělání a zároveň bude čelit sociální selektivitě. Česká základní škola úspěšně poskytuje vzdělání dětem, které se mohou opřít o vzdělanostní zázemí své rodiny. Dítě, kterému nejsou rodiče schopni pomoci s přípravou do školy, je však značně ohroženo neúspěchem. Základní škola dodnes také často neumí vzdělávat zdravotně znevýhodněné děti stejně jako děti s výrazným talentem.

Dokončíme kurikurální reformu, která umožní školám lépe se přizpůsobit potřebám a zájmům žáků. Avšak samotná reforma osnov nestačí, nezbytně musíme dále snižovat průměrný, a zvláště pak nejvyšší přípustný počet dětí ve třídě. Asistenti pedagoga, institut doučujících učitelů, kvalitní celodenní programy škol, to vše se musí stát běžnou součástí našich základních škol.

Chceme, aby se školy dokázaly lépe bránit vzrůstající agresivitě (zvláště šikaně) a pronikání sociálně patologických jevů (zvláště zneužívání drog). Proto prosazujeme další zavádění instituce školních psychologů a podporu pedagogicko psychologického poradenství orientovaného nejen na jednotlivé žáky, ale i celé školy.

I při klesajícím počtu žáků musíme udržet dostupnost škol. Tento problém je třeba řešit především v malých obcích.

ČSSD navrhuje:

.        Podporu zachování co největšího počtu škol zajišťujících první stupeň základního vzdělávání či malotřídek.

.        Případné rušení škol kompenzovat velmi kvalitní dopravní dostupností, nejlépe prostřednictvím školních autobusů.

.        I když na obcích dnes leží valná část odpovědnosti za mateřské školy a základní školy, stát se přesto nemůže vzdávat své spoluodpovědnosti za financování škol a musí jim být připraven pomoci.

.        Věnovat zvláštní pozornost kvalitě výuky na druhém stupni základních škol.

Střední vzdělávání

Schopnost uplatnit se v průběhu celého života závisí na tom, je-li člověk dostatečně vybaven dovedností učit se a širokým vzdělanostním základem, klíčovými kompetencemi pro uplatnění ve společnosti (např. jazyková, počítačová, matematická).


ČSSD navrhuje:

.        Posilovat rozvoj všeobecného vzdělání v oblasti středních škol.

.        Prosazovat zvýšení nabídky studijních míst v oborech vzdělávání, ze kterých se běžně pokračuje ve studiu na vysokých školách, aby přijímačky ke studiu ve středních školách přestaly být zdrojem neustálého stresu a předčasné selekce dětí.

.        Podporovat a motivovat účast zaměstnavatelů v odborné přípravě žáků, a to nejen při praktické přípravě, ale v samotném procesu vzdělávání, při tvorbě vzdělávacích programů, při stanovování nároků u závěrečných zkoušek i na aktuálním vytváření vzdělávacích strategií jednotlivých škol, abychom zajistili co nejširší vazby se světem práce.

.        Reformovat učňovského školství, aby se opět stalo atraktivní pro dostatečnou část populace.

.        Zavést účinný systém sociálních stipendií.

ČSSD bude podporovat:

.        programy zvyšování kvality vybavení škol v oblasti informačních technologií a zkvalitňování jejich přístupu k internetu,

.        zvyšování schopnosti a motivace učitelů využívat ICT při výuce jak podporou této oblasti v počátečním, tak dalším vzdělávání učitelů,

.        rozšíření nabídky kvalitních výukových programů a informačních zdrojů pro vzdělávání na všech stupních škol,

.        širší zavedení e-learningu,

.        zvážení podpory nákupu techniky do vlastnictví učitelů.

Vysoké školy a další formy terciárního vzdělávání

Usilujeme o vytvoření bohatě strukturovaného terciárního sektoru s dostatečnou kapacitou, který by byl v maximální míře prostupný, aby dovoloval každému člověku volbu vzdělávací kariéry přizpůsobenou jeho možnostem a potřebám. Podporujeme rozvoj vyšších odborných škol a dalších nabídek terciárního vzdělávání s vědomím, že páteř našeho terciárního vzdělávání tvoří a budou tvořit veřejné vysoké školy.

ČSSD navrhuje:

.        postupný přechod od růstu počtu posluchačů k růstu kvality výuky, včetně systému hodnocení výsledků.

.        větší důraz na podporu výzkumu a vývoje na vysokých školách.

.        větší důraz na spolupráci vysokých škol se zaměstnavateli a odběrateli výsledků výzkumu.

.        překonání dlouhodobého podfinancování vysokých škol.

.        zlepšení možnosti přístupu k vysokoškolskému vzdělání a zvýšení podílu vysokoškolsky vzdělané populace.

.        nadále podporovat rozšiřování nabídky bakalářského studia.

.        zvýšení kvality vzdělávání a výzkumu s ohledem na uplatnitelnost absolventů a mezinárodní konkurenceschopnost vysokých škol, rozvoj excelence vybraných institucí a oborů.

Rozhodující pro kvalitu vysokých škol jsou učitelé a studenti. Podpoříme proto finančně mobilitu studentů a akademických pracovníků, a to včetně přijímání cizích státních příslušníků na naše vysoké školy.

Za zvláště důležité považujeme podporu silné stránky příslušné vysoké školy, které povedou k rozvoji excelence, v dlouhodobější perspektivě pak k vývoji českého vysokého školství jako významné části evropského universitního prostoru.

V posledních letech byla zavedena sociální stipendia a spolu s výrazným zvýšením prostředků, kterými stát podporuje ubytování studentů, byla zavedena pravidla, která umožnila studentům efektivně je využívat. ČSSD bude nadále pokračovat ve zkvalitňování sociálního zabezpečení studentů.

Další vzdělávání

Neustále roste potřeba dalšího vzdělávání. Málokdo dnes vystačí s tím, co se kdysi naučil ve škole či v učení. To dnes zvláště silně doléhá na generaci současných čtyřicátníků, kteří často neměli možnost dosáhnout odpovídajícího vzdělání. Pokles počtu žáků středních škol je nutno využít k posílení dalšího vzdělávání (dospělých).

ČSSD navrhuje:

.        Vypsat státní rozvojové programy, které podpoří rozšiřování vzdělávací nabídky středních škol v oblasti zvyšování, prohlubování a změny kvalifikace dospělých.

.        Podpořit v maximální míře efektivní využití evropských strukturálních fondů ke vzniku sítě podobných škol.

.        Zvyšovat didaktické dovednosti školitelů dospělých podporou studijních disciplín zaměřených na metodologii jejich výuky.

.        Podpořit pedagogický výzkum a jeho aplikaci v oblasti vzdělávání dospělých, tak aby české školy dokázaly plně respektovat specifické vzdělávací potřeby zvláště střední generace a poptávku na trhu práce.

Podpora přenositelných dovedností absolventů

Otevření české ekonomiky, informatizace společnosti a úsilí využívat maximálně konkurenční výhodu, kterou poskytuje relativně značně vysoká úroveň vzdělanosti a kvalifikace české společnosti, to vše vytváří tlak na podporu konkrétních dovedností a kompetencí:

Jazykové znalosti

V roce 2006 byla zahájena masivní podpora zvyšování jazykových znalostí, aby se současní školáci, až budou opouštět školy, byli schopni opravdu domluvit v jednom cizím jazyku (s převahou v angličtině) a orientovali se alespoň v jednom dalším jazyku EU. Součásti aktivit shrnutých v Národním plánu výuky cizích jazyků je i podpora jazykového vzdělávání dospělých.

Počítačová gramotnost

Cílem je samozřejmá uživatelská zběhlost v oblasti informačních technologií. Využití ICT se musí stát běžnou součásti nejen hodin informatiky a cizích jazyků, ale i ostatních předmětů.


Učitelé

Jsme si vědomi, že rozhodujícím faktorem rozvoje naší vzdělávací soustavy je kompetentní učitel/ka. Proto chceme, aby naši učitelé a učitelky v co největší míře splňovali vysoce náročné odborné a morální předpoklady tohoto společensky zodpovědného a prestižního povolání.

ČSSD navrhuje:

.        Pokračovat v reformě studijních programů připravujících budoucí učitele, aby se jejich příprava více provázala s jejich budoucí prací a zároveň aby se zajistil vyšší důraz na kvalitu. Nehodláme v žádném případě rezignovat na požadavek minimálně magisterského vzdělání učitele; zároveň se však musí rozvíjet bakalářské programy, které zajistí vzdělávání dalších pedagogických pracovníků (vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelky v mateřských školách).

.        Rozšířit nabídku možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na vzdělávací programy, které zvyšují schopnost učitelů komunikovat, hodnotit žáky, spolupracovat s rodiči a zvládat projevy rostoucí agresivity ve školách.

.        Pokračovat ve vytváření a rozvoji sítí metodické podpory a pedagogicko-psychologického poradenství.

V letech 1998 až 2006 se nám podařilo významným způsobem přiblížit ke splnění slibu, že plat učitelů bude dosahovat 130% průměrného platu. Pokládáme za nezbytné, aby v letech 2006 až 2010 učitelský plat tuto hranici zřetelně překročil.

Děti, rodina a společnost

ČSSD bude dále usilovat o posilování sdílené odpovědnosti za výchovu dětí. Určující odpovědnost vždy náleží rodině, ale tu dnes ohrožují četná rizika. Proto je nezbytné ji co nejvšestranněji podpořit.

ČSSD navrhuje:

.        Navýšit rozpočtové prostředky na financování aktivit mládeže o 30 %.

.        Rozšířit formy zájmového vzdělávání a vzdělávání v uměleckých a jazykových školách.

.        Rozšířit nabídku aktivních forem trávení volného času pro děti.

.        Vytvořit jednotný systém pomoci dětem a rodině (právní, sociální, zdravotní, vzdělávací a výchovná pomoc).

.        Vytvářet takové formy náhradní péče o děti, které se budou co nejvíce blížit péči v rodině.

4.2.            Podpora vědy, vývoje a inovací

ČSSD si je vědoma, že trvalého a intenzivního hospodářského růstu lze dosáhnout pouze neustálou inovací výrobků a služeb, jakož i používaných technologií a metod organizace a řízení podnikatelských subjektů. Stát musí k dosažení tohoto stavu napomoci vytvářením příznivých právních a institucionálních podmínek. Musí odstraňovat bariéry pro inovační aktivity a vybrané činnosti podporovat přímými i nepřímými nástroji, a to včetně příslušných finančních zdrojů.

ČSSD se hlásí k následujícím zásadám a cílům politiky podpory vědy, vývoje a inovací:

.        Udržet zvyšování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, aby se dosáhlo podílu 1% HDP v roce 2010 a aby celkový podíl oblasti výzkumu a vývoje k HDP představoval 3 %.

.        Vytvářet podmínky pro rozvoj vzdělanostní společnosti s jednoznačným upřednostněním výzkumu, vývoje a vzdělávání.

.        Posilovat rozvoj vědy a výzkumu na univerzitách i na ostatních vysokých školách.

.        Sbližovat neuniverzitní výzkum s vysokoškolským výzkumem a vývojem.

.        Zvyšovat efektivitu vkládaných prostředků zvláště do výzkumu, který může vést ke vzniku nejpokročilejších technologií.

.        Vytvářet stále kvalitnější formy pravidelného a objektivního hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.

.        Soustavně usilovat o zrychlování přenosu výsledků vědeckého výzkumu do průmyslového výzkumu a vývoje.

.        Podpora mezinárodní spolupráce.

.        Podpora integrace české vědy a rozvoje technologií Evropského výzkumného prostoru včetně koordinace infrastruktury podpory vědy a výzkumu v EU a České republice.

.        Soustavná péče o rozvoj směrů významných z hlediska systematického poznávání stavu společnosti a národní kultury.

Posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací

Stále existuje prostor pro účinnější přenos poznatků a technologií do praxe, zaostáváme v úsilí o získání patentů. V daleko širším měřítku je nutné podporovat synergické úsilí státní a privátní sféry ve VaV zaváděním nástrojů nepřímé podpory, např. daňovými úlevami pro organizace podporující transfer a rozšiřování výsledků VaV.

ČSSD navrhuje:

.        Zlepšit podmínky pro zajišťování ochrany duševního vlastnictví a zefektivnit ochranu využívání výsledků VaV.

.        Podpořit rovnoměrné umístění institucí VaV na celém území České republiky s důrazem na kvalitu řešitelských týmů a podpořit vznik infrastruktury pro vědu a výzkum v dosud nepokrytých regionech.

.        Pokračovat v daňových úlevách stimulujících VaV v podnikatelském prostředí.

.        Podporovat programy umožňující zvýšit mobilitu pracovníků mezi akademickou a privátní sférou.

.        Podporovat transfer technologií a poznatků získaných s veřejnou podporou co nejširšímu okruhu uživatelů.

.        Vytvořit funkční technologické základny pro přípravu, řešení a financování velkých projektů VaV.

.        Zajistit dostatek prostředků na spolufinancování projektů dotovaných z evropských zdrojů.


Zajistit lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace, zefektivnit výkon státní správy

Ke zvýšení intenzity inovačních procesů je nezbytné disponovat dostatkem dobře připravených, iniciativních a motivovaných lidí. V zájmu zabránění odlivu nejschopnějších vzdělaných mladých absolventů z oblasti VaV je nutné zavést pobídky a motivační opatření k získání a stabilizaci vědecko-výzkumných týmů. Bude nutné modifikovat systém státní správy ve VaV, aby zajišťoval nejvyšší možnou míru konkurenceschopnosti systému s nejvyspělejšími zahraničími pracovišti.

ČSSD navrhuje:

.        Podporovat vzdělávací programy zaměřené na výzkumné a vývojové pracovníky a na manažery VaV s cílem zvýšit úroveň jejich znalostí a způsobilostí.

.        Upřesnit působnosti jednotlivých orgánů státní správy v oblasti VaV s cílem zefektivnit systém podpory VaV.

.        Sjednotit postupy přípravy programů průmyslového výzkumu, hodnocení, výběr a podporu projektů.

.        Institucionalizovat problematiku oblasti inovací na exekutivní úrovni a zřídit informační systém pro inovace.

4.3 Informatizace společnosti

Současná epocha je charakterizována zásadními změnami v technologiích, které ve svém důsledku mění ekonomiku, společnost i způsob života. Původní soupeření o tuny produktů přešlo do souboje o dokonalejší a rychlejší informace. Vytváří se nový tržní segment, kde se obchoduje s nehmotným produktem, myšlenkami, nápady a know-how.

Budeme podporovat zavádění informačních technologií do běžného života občanů, veřejné správy, zdravotnictví a sociálních služeb.

Informatizace státní správy - informatizovaná demokracie

Moderní technologie umožní zlepšit a zlevnit veškeré správní agendy obcí, regionů i státu a usnadní plnění povinnosti jejich institucí informovat v maximální míře veřejnost o své činnosti. Lepší přístup k těmto informacím je předpokladem rozvoje nových forem demokracie zvyšujících spoluúčast každého občana na jejich rozhodování. Vznik tzv. informatizované demokracie je neoddělitelný od změny faktické nadvlády institucí státu a samosprávy nad občany ve služby pro ně.

Vytvoření propojeného informačního systému veřejné správy a integrované sítě kontaktních míst s veřejnou správou při využití internetu odstraní zbytečnou byrokracii a přiblíží stát i obce občanům.

Prostředkem vedoucím k efektivnějšímu budování integrovaných informačních systémů státu a samosprávy je programové financování a centrální řízení budování informačních systémů veřejné správy.

ČSSD navrhuje:

.        Rozšiřovat elektronickou komunikaci se státní správou a podporovat koncept
e-governmentu.

.        Zvýšit dostupnost širokopásmového připojení k internetu.

.        Posílit pravomoci a zároveň i odpovědnost Ministerstva informatiky za mezirezortní koordinaci budování informačních systému veřejné správy, rozvoj příslušného právního rámce informační společnosti a koordinaci postupu při implementaci předpisů EU pro komunikační služby a informační technologie, a to nejenom pasivním převzetím, ale i tvůrčím podílem na jejich přípravě.

Při budování integrovaného informačního systému veřejné správy je třeba důsledně dbát na ochranu osobních dat občanů v informačních systémech a na zabránění jejich zneužití. Provázání informačních systémů veřejné správy přes tzv. sdílené bezpečné referenční rozhraní a využívání společných základních registrů umožní, aby data jednou poskytnutá veřejné správě nebyla jiným úřadem znovu na občanovi vyžadována a zároveň aby byla zajištěna jejich spolehlivá ochrana. V integrovaném systému veřejné správy by (po jeho dobudování) měly platit tři základní zásady:

1.  Občan by měl mít přístup ke všem evidencím, které o něm veřejná správa vede.

2.  Občan by měl mít možnost sám (i prostřednictvím internetu) iniciovat aktualizaci změněných dat (např. změna adresy bydliště), pokud tak státní instituce neučiní sama.

3.  Osobní data uložená v propojených informačních systémech veřejné správy musí být důsledně chráněna před zneužitím. Přístup k datům a jejich propojování musí být umožněn oprávněné osobě jen v takovém rozsahu a účelu, které stanoví legislativní předpisy (a technickými prostředky musí být zabezpečena evidence o všech přístupech orgánů státu k osobním datům občanů pro možnou následnou kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Pro zabezpečení ochrany dat a zjednodušení přístupu k elektronickým dokumentům bude ČSSD podporovat rozvoj využívání elektronických identifikátorů (čipových karet) jak ve veřejné správě, tak v obchodním styku.

Širší využití ICT v malých a středních podnicích

Podniky v České republice (zvláště malé a střední) doposud nevyužívají dostatečně všech možností, které poskytují současné informační a komunikační technologie (ICT) pro zvýšení produktivity práce a konkurenceschopnosti.

ČSSD navrhuje:

.        V roce 2007 vyhlásit program zavádění a využívání ICT v malých a středních podnicích.

Informatizace zdravotnictví

Informační technologie přinášejí velké možnosti pro zefektivnění zdravotnictví. Informační technologie ve zdravotnictví umožní zprůhlednit financování zdravotnictví, vyhodnocovat kvalitu lékařské péče ve vztahu k nákladům a přinášet tak podklady k účelnější alokaci zdrojů.

ČSSD navrhuje:

.        Podporovat zapojování České republiky do celoevropských projektů e-Health týkajících se např. zavádění elektronické preskripce, bezpečného ukládání a přenosu zdravotnických dat, zavádění elektronických identifikátorů (čipových karet), aplikace telemedicínských přístupů apod.


5. Plnohodnotný kulturní život

ČSSD si uvědomuje nezastupitelnost a potřebnost kultury pro rozvoj plnohodnotného života společnosti. ČSSD chápe kulturní dědictví jako duchovní i materiální poklad, o který je nutno pečovat a dále ho přibližovat a předávat dalším generacím. Investice do kultury totiž v mnohém zásadně spolurozhodují o budoucím charakteru a kvalitě života každého občana i o budoucnosti celé společnosti. Kultura prorůstá všemi aktivitami společnosti a je od nich neoddělitelná. Nezanedbatelně se podílí i na tvorbě HDP a v tomto smyslu se stává i významným makroekonomickým faktorem.

Tělovýchovu a sport považujeme za významný společenský fenomén a prostředek preventivní ochrany zdraví občanů a účelného využívání volného času se zvláštním významem v boji proti závislosti na drogách a jiným negativním jevům.

(Dlouhodobý program ČSSD)

5.1 Rozvoj kultury

Kultura je potřebná a nezastupitelná pro rozvoj plnohodnotného života společnosti, prostupuje všemi jejími aktivitami a je od nich neoddělitelná.

Česká strana sociálně demokratická si je vědoma nezaměnitelné funkce kultury jako veřejné služby, jež se neobejde bez zákonných rámců, veřejnoprávní ochrany, podpory a spoluodpovědnosti státu při jejím zajištění. Zaručit ochranu tvůrčí svobody a vytvářet podmínky pro kulturní život občanů je základním úkolem při tvorbě a realizaci kulturní politiky.

ČSSD navrhuje:

.        Přijmout zákon o podpoře kultury jako veřejně prospěšné činnosti.

Rozvoj kultury

Kultura vždy byla, je a bude věcí veřejnou, předmětem veřejného zájmu. Kultura je ve svém působení nezastupitelná a nejen stát, ale i obce a kraje se nemohou zbavit zodpovědnosti za její rozvoj. Divadla, knihovny, koncertní sály, muzea, galerie i dobře vybavená kina jsou nejdůležitějšími články sítě kulturních zařízení.

ČSSD navrhuje:

.        Zvýšit podporu kulturním institucím, jež jsou přirozenými centry kultury.

Investice do kultury

Nedílnou součástí podpory kultury, jež spolurozhoduje o jejím budoucím charakteru a kvalitě života, jsou investice, odpovídající jejímu celospolečenskému významu.

ČSSD navrhuje:

.        Zvyšovat výdaje na kulturu v rámci veřejných rozpočtů s cílem přiblížit se k 1% podílu kultury na státním rozpočtu.

.        Podporovat vícezdrojové financování kulturních aktivit, včetně vytvoření veřejnoprávních kulturních fondů v jednotlivých krajích.

.        Zvážit možnost změny daňových úprav a dalších forem nepřímé finanční podpory kultury. Asignace by mohly tvořit určitou přesně vymezenou část finančních zdrojů a staly by se účinným motivačním prvkem kulturního dění a s ním souvisejícího vícezdrojového, zpravidla fondového financování.

.        Více využívat příspěvky soukromého sektoru k ochraně a prezentaci kulturního dědictví i tvorby.

Kulturní dědictví jako duchovní i materiální poklad

Kulturní dědictví je duchovní i materiální poklad, o který je nutno pečovat a dále ho přibližovat a předávat dalším generacím.

ČSSD si uvědomuje důležitost uchování a neustálé kultivace národního jazyka pro rozvíjení kulturních aktivit a tvorbu kulturního dědictví. Proto bude upřednostňovat rozvoj mateřského jazyka a specifik národní kultury, podporovat nové autory a interprety i chránit prostor informačních, vzdělávacích a zábavních aktivit před bezduchostí a lacinou komercionalizací.

Podporujeme rozvoj moderní i tradiční lidové kultury a péči o menšinovou, lokální a regionální kulturu.

Nezapomínáme ani na význam jazyka pro život národnostních menšin. Udržujeme přirozené vztahy s našimi krajanskými menšinami, zejména soustavnějším vydáváním české literatury pro zahraničí, podporou exportu hudby, výtvarných a muzejních výstav, vývozem předních hraných a dokumentárních filmů včetně důsledného využívání elektronických médií.

ČSSD navrhuje:

.        Zastavit stagnaci regeneračních programů ministerstva kultury a programů na podporu činnosti veřejných knihoven, divadel, hudebních orchestrů, galerií, muzeí, sítě základních uměleckých škol atd. mimo jiné i stupňovaným využíváním možností navazujících fondů a programů EU i využíváním meziresortních vazeb.

.        Podporovat výzkum, uchovávání, komplexní ochranu a prezentaci současného umění i kulturního dědictví v archivech, muzeích, galeriích, knihovnách a v ostatních institucích. Zároveň napravit společensky nevyvážené odměňování pracovníků v resortu kultury.

.        Podporovat výrazný podíl samosprávných profesních sdružení a zájmových organizací neziskového sektoru na spolurozhodování o charakteru a rozvoji kulturních aktivit.

.        Přijmout nový zákon o památkové péči. Ve vazbě na stavební zákon sjednotit přístupy všech zainteresovaných subjektů.

.        Podporovat kulturní a kongresovou turistiku.

.        Podporovat a propagovat české umění a kulturu v zahraničí.

.        Prostřednictvím kultury se objektivně vyrovnávat s dědictvím válečných konfliktů.

Kultura a média

ČSSD reflektuje vliv zásadních změn, které s sebou nesou nové formy šíření kultury hromadnými sdělovacími a reprodukčními prostředky. Trendem budoucnosti je propojování technologií, vedoucí k rozšíření nabídky, zlevnění produktů a zajištění možnosti většího rozšíření přenosu informací.

Stát by měl být v čele těchto inovací, aby se neztratila jejich demokratičnost a všeobecná dostupnost a zůstaly součástí veřejných služeb občanům. Média by neměla rezignovat a podléhat krizi hodnot, jež má za následky relativizaci kulturních norem chování, mezilidských a společenských vztahů a znehodnocuje kulturní tradice.

ČSSD navrhuje:

.        Změnit mediální legislativu a sladit ji s obdobnými právními úpravami v tradičních demokratických zemích.

Veřejnoprávní sdělovací prostředky

Spoluodpovědnost za výchovu a vzdělání nesou i veřejnoprávní sdělovací prostředky. Chceme, aby veřejnoprávní média více tematizovala a propagovala smysl vzdělání, význam vědy, více pozornosti věnovala popularizaci poznatků vědy a vývoje a aby poskytla dostatečnou nabídku vzdělávacích pořadů.

Navrhujeme veřejnoprávním médiím zákonem stanovit:

.        konkrétní formy odpovědnosti za tvorbu vzdělávacích pořadů;

.        definovat jasně vztah k autorským právům u těchto pořadů, aby bylo možné je zpřístupnit na vzdělávacích portálech a vytvářet mutace pro potřeby výuky;

.        vhodnými formami popularizovat význam vzdělání, výsledky vědy, vývoje a inovačních procesů;

.        respektovat v tvorbě pořadů výchovné motivy;

.        zabezpečit místo pro realizaci mladých umělců a publicistů.

Církve a náboženské společnosti

ČSSD usiluje o vzájemný respekt, toleranci a výraznější spolupráci mezi ateisty, lidmi nábožensky nevyhraněnými a věřícími, stejně jako mezi lidmi různých náboženských přesvědčení. Uznává nezastupitelné poslání církví a všech humanitních náboženství pro zachování duchovních a morálních hodnot společnosti. Prostřednictvím dialogu chce rozvíjet a rozšiřovat tvůrčí spolupráci s církvemi a náboženskými společnostmi v ČR i v mezinárodním měřítku. Bude při tom dbát na rovnoprávnost církví a náboženských společností a napomáhat řešení hospodářského zajištění církví a náboženských společností, pokud plní obecně prospěšné aktivity v oblasti charitativní, zdravotní, sociální a vzdělávací.

ČSSD navrhuje:

.        Připravit moderní úpravu právních vztahů s církvemi, vytvořit podmínky pro ekonomické vypořádání mezi státem a církvemi a ratifikovat mezistátní smlouvu mezi Českou republikou a Vatikánem.

5.2 Rozvoj sportu

Spolkové pojetí sportu má v České republice více než stopadesátiletou historii. Význam a tradice spolkového sportu nevymizely ani v moderní době. Navzdory určitým prognózám z počátku 90. let, že se oslabí pozice spolkového sportu, počet občanů provozujících sport v občanských sdruženích nejen že nepoklesl, ale dále roste. Souvisí to zejména s pluralitou sportovního prostředí, zrušením monopolního postavení bývalého Československého svazu tělesné výchovy, obnovou činností tradičních občanských sdružení, vznikem zcela nových občanských sdružení a s právním osamostatněním všech sportovních svazů tvořících vlastní strukturu sportovního prostředí.

Od roku 1998 se podařilo ČSSD vytvořit fungující systém finanční a legislativní podpory občanských sdružení ve sportovním prostředí. V těchto intencích chceme pokračovat i v dalším volebním období a naše politika bude zaměřena k dosažení následujících cílů:

Ve státní sportovní reprezentaci:

Pokračovat v realizaci Zásad komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace podle usnesení vlády č. 718/1999 se zaměřením na:

.        stabilizaci objemů finančního zabezpečení s respektováním specifických potřeb přípravy na Olympijské a Paralympijské hry a činnosti resortních sportovních center,

.        dořešení pravidel zdravotního zabezpečení státních sportovních reprezentantů,
včetně následného sociálního zajištění,

.        prohloubení systému diferencované podpory sportovních svazů s preferencí olympijských a paralympijských sportů,

.        realizaci antidopingového programu v souladu s mezinárodními úmluvami,

.        aktivní debatu s veřejností o možnosti pořádání Olympijských her v Praze,

.        podporu pořádání významných mezinárodních akcí na území České republiky (Mistrovství světa, Mistrovství Evropy apod.).

V péči o sportovní talenty:

Pokračovat v realizaci Zásad komplexního zabezpečení systému výchovy sportovních talentů, zejména:

.        zefektivnit podporu činnosti sportovních tříd na základních školách a gymnáziích, případně dalších typech škol, a to v koordinaci s kraji a obcemi,

.        prohloubit a rozšířit projekt Sportovních center mládeže,

.        dořešit otázky zdravotní péče o sportovní talenty.

Ve sportu pro všechny:

Pokračovat v realizaci Národního programu rozvoje sportu pro všechny podle usnesení vlády, zejména:

.        prohloubit spolupráci a koordinaci ve vztahu ke krajům a obcím,

.        rozvinout dlouhodobou kampaň ke zdravému způsobu života se zaměřením na širokou veřejnost na mladou generaci,

.        dobudovat informační systém nabídky sportovních aktivit pro organizovanou i neorganizovanou veřejnost,

.        podporovat zvyšování kvalifikace a zaměstnanosti sportovních instruktorů a organizátorů sportovních akcí.

Ve sportu zdravotně postižených:

Pokračovat v prohlubování a zkvalitňování spolupráce s Českým paralympijským výborem (ČPV) a dalšími občanskými sdruženími, zejména:

.        v rámci investičních programů zlepšovat přístupnost stávajících sportovních zařízení
a podílet se na podpoře budování nových,

.        přednostně podporovat rozvoj paralympijských sportů a jejich rozšiřování o sporty nové,

.        podporovat profesionalizaci odborných pracovníků.

V péči o sportovní zařízení:

.        zvyšovat podle možností státního rozpočtu finanční podporu provozování a udržování sportovních zařízení v občanských sdruženích,

.        vytvořit systém státní podpory výstavby sportovních zařízení z veřejných zdrojů s prioritou výstavby univerzálních a multifunkčních sportovišť.

.        ve spolupráci s orgány krajů a obcí vytvářet systém veřejně přístupných sportovních zařízení pro veřejnost,

.        zajistit odpovídající účast v Národním rozvojovém programu na léta 2007 2013 se zaměřením na modernizace sportovních zařízení,

.        podpořit výstavbu Národního fotbalového stadionu.

V organizaci a řízení:

.        důsledně naplňovat principy Zákona o podpoře sportu, zejména pak plnění funkcí orgánů státní správy,

.        ve vztahu ke krajům a obcím zlepšovat úroveň a kvalitu legislativní a metodické činnosti ve prospěch sportovního prostředí.


6. Udržitelný rozvoj ve zdravém životním prostředí pro všechny

Člověk nežije v neomezeném a nekonečném životním prostoru, žije v prostoru omezeném a konečném. Ještě článek 35 Listiny základních práv a svobod uvádí, že každý má právo na příznivé životní prostředí. To je jistě přirozené právo. Ale svým člověkostředným principem naráží na meze, které se mohou stát člověku samému osudnými. Neukládá totiž povinnost orgánům veřejné správy a moci takové prostředí zabezpečit. Musíme si osvojit přístup, v jehož středu bude příroda sama. (Antropogenní přístup se musí stát biocentrickým.) Neboť samo životní prostředí má právo na vlastní existenci, a tedy i na závaznou ochranu, spolehlivě zakotvenou existenci v odpovídajících právních normách.

(Dlouhodobý program ČSSD)

Zásady a cíle ekologické politiky ČSSD:

Dobré životní prostředí je nedělitelné od dobré životní úrovně celého národa v současnosti i budoucnu. Zdravé životní prostředí není šlehačkou na dortu . Je trvalou zárukou zachování života lidí na Zemi.

Proto musíme mít zdravý vzduch, nezávadnou vodu, úrodnou půdu, zelené produktivní lesy, řízenou dopravu bez nadměrného hluku a znečišťování prostředí, čistá sídliště i průmyslové aglomerace a další podmínky trvalé existence společnosti.

Voda je základem života a podmínkou jakéhokoliv rozvoje

Voda je strategickou surovinou nejvyšší ceny a proto jí také věnujeme nejvyšší pozornost. Budováním čističek odpadních vod se nám za poslední desetiletí podařilo podstatně zlepšit její čistotu v tocích. Přesto stále ještě nevyhovuje požadavkům na dobrou kvalitu. Z integrovaných zdrojů ČR a EU získáme 70 miliard Kč na uskutečnění projektů ve vodním hospodářství.

ČSSD navrhuje:

.        Do roku 2010 dokončit vybudování a nebo rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod ve všech obcích nad 2000 obyvatel. Podpořit projekty na čistírny odpadních vod i v obcích pod 2000 obyvatel.

.        Zajistit dostupnost a dostatek kvalitní pitné a užitkové vody pro potřebu obyvatel. V oblastech zvláště trpících suchem podporovat programy pro zajištění vodních zdrojů.

.        Podpořit obnovu říčních toků, rybničních soustav a výstavbu nádrží pro uchování vody v krajině.

.        Pro ochranu životů lidí a jejich majetků prosazovat vybudování celistvé soustavy protipovodňových opatření.

.        Zavést poplatkový systém pokut a odměn ve výrobní sféře jako účinný nástroj ochrany vod.

Základem zdraví je čistý vzduch

I když se za uplynulých deset let podařilo výrazně zlepšit čistotu ovzduší, znečištění stále dosahuje dvojnásobných hodnot, než je průměr EU 15 (původní členské země EU). To se týká i produkce skleníkových plynů.


ČSSD navrhuje:

.        Pro další snižování znečišťujících látek v ovzduší zajistit do roku 2010 nejméně čtyřicet miliard Kč. ze společných prostředků ČR a EU s tím, že se použijí:

o       na snížení energetické náročnosti zavedením moderních technologií v energetice, průmyslu, dopravě i v domácnostech,

o       na využívání obnovitelných zdrojů energie,

o       na dosažení úspor modernizací výrobních a spotřebních zařízení.

.        Poplatkový systém postupně nahradit systémem zahrnování externích nákladů do vlastních nákladů výrobce.

Lesy zůstanou přístupné všem

Lesy jsou obnovitelným zdrojem nejen dřeva, ale i nositelem sociálně-ekologických funkcí, které vytvářejí podmínky pro rekreaci, ochranu půdy, vodohospodářské, zdravotní účinky a další. Tím, že stát vlastní přes 50 % výměry všech lesů, spravuje významné hodnoty, které poskytuje k celospolečenskému užívání všem občanům.

Budeme prosazovat zachování lesů ve vlastnictví státu ve stávajícím rozsahu. Nesouhlasíme se snahami o jejich privatizaci, převádění na akciové společnosti nebo převod vlastnických práv nad nimi na kraje. Tímto chceme zabránit postupné devastaci lesů zvýšenými ziskovými těžbami a rovněž možnému omezení vstupu do lesů pro všechny občany.

ČSSD navrhuje:

.        Zajistit jednotnou správu a nezcizitelnost lesů ze státního vlastnictví, což je zárukou bezplatného celospolečenského užívání jejich sociálních a ekologických funkcí.

.        Podpořit zvýšení podílu zpracování dřeva i zvýšení jeho spotřeby zejména ve stavebnictví.

Zmírníme dopady klimatických změn na občany

V souvislosti s celosvětovými klimatickými změnami se zvyšuje četnost a síla přírodních katastrof. Proto přijmeme účinná opatření, která přispějí k zpomalení a možnému zastavení tohoto trendu. Tímto chceme zároveň lépe chránit životy a majetky občanů před povodněmi a dalšími katastrofami.

ČSSD navrhuje:

.        Zaměřit se na úspory energie zaváděním nejlepších dostupných technik a technologií ve výrobě i spotřebě, alternativních energetických zdrojů v průmyslu a dopravě. Tímto způsobem přispět k postupnému snižování spalování uhlí a ropy, a tím k poklesu produkce skleníkových plynů.

.        Použít prostředky získané z obchodování s emisemi skleníkových plynů v rámci mezinárodních úmluv na energetické úspory, obnovitelné zdroje energie, vývoj a zavádění cenově dostupných zdrojů energie při omezování ekologických rizik.

Zajistíme maximální ochranu před škodlivými chemikáliemi

Péči o zdraví občanů prohloubíme rozšířením důsledné kontroly na 30 tisíc chemikálií používaných v potravinách a ve spotřebním zboží. Zintenzívníme proces náhrady nebezpečných látek za jejich ekologicky příznivé substituty. Tím snížíme riziko vzniku nebezpečných chorob a přispějeme k prodloužení aktivního života všech lidí.

Zdroje surovin vyžadují nejvyšší ochranu

I v budoucnu zajistíme ochranu zdrojů surovin. Budeme podporovat snižování surovinové a energetické náročnosti, jejich nahrazování druhotnými surovinami a recyklovanými odpady i surovinami z obnovitelných zdrojů. Ve vhodných lokálních podmínkách jsme pro výstavbu z obnovitelných materiálů a používání moderních technologií s dlouhodobou životností, produkujících minimum odpadu.

Budeme prosazovat sledování výrobních a spotřebních cyklů výrobků od získání suroviny, technologie výroby přes jejich užití až po jejich likvidaci s cílem vyloučit nepříznivé vlivy na zdraví lidí a životní prostředí.

Využívání jaderné energie spojujeme s účinnou bezpečností jaderných elektráren a obecně přijatelným řešením likvidace jaderného odpadu.

Doprava výrazně ovlivňuje životní prostředí

Doprava mění krajinu značnými zábory ploch. Zejména silniční doprava je producentem skleníkových plynů, přízemního ozónu, je zdrojem hluku a celkově má značný vliv na zdraví člověka a vyznačuje se vysokým počtem nehod.

Chceme proto nadále podporovat ekologičtější formy dopravy, jako je např. železniční či městská hromadná doprava. Zároveň zpřísníme pravidla pro dovoz ojetých vozů nesplňujících nejnáročnější ekologická kritéria.

Ochrana přírody slouží dnešním i budoucím generacím

Péče o přírodu je zájmem všech obyvatel. Proto budeme usilovat o společné řešení plánů péče o zvláště chráněná území. Do ochrany přírody zapojíme občany, obce, státní správu a samosprávu. Budeme hledat nekonfliktní způsoby řešení a posuzování rozvojových plánů.

ČSSD navrhuje:

.        Podpořit realizaci evropské soustavy NATURA 2000 pro ochranu druhové pestrosti v přírodě. Zasadit se o vyplácení oprávněných náhrad za újmy plynoucí z mimořádných nároků vyplývajících z naplňování plánů péče o chráněná území i provádění ochranných opatření v kulturní krajině.

.        Přijmout pravidla, aby viník ekologické újmy byl povinen poškozenou přírodu uvést do původního stavu a nebo provést náhradní opatření k odstranění ekologické zátěže.

.        Podpořit zemědělské a lesní hospodáře při jejich péči o ekologické a sociální funkce krajiny.

Ekologickou daňovou reformou nechceme zvýšit daně

Ekologickou daňovou reformou chceme ocenit přírodní zdroje a jejich přínosy.
Tato daňová reforma postupně povede k přesunu od zdanění občanů s nižšími příjmy ke zdanění spotřeby surovin a činností nepříznivých životnímu prostředí při zachování rozpočtové neutrality. Dojde ke snížení daní osob s nižšími příjmy a zároveň ke snížení produkce energie z uhlí a ropy a k úspoře v užívání neobnovitelných surovinových zdrojů. Cílem je zlepšení kvality života v lepším životním prostředí.


Veřejná správa jako příklad ekologické osvěty

Budeme usilovat o to, aby státní a veřejná správa šla příkladem jak v osvětě, tak v používání ekologicky šetrných výrobků, biopotravin, recyklovaných výrobků, podílu tříděného odpadu, v upřednostňování nákupů a zadávání zakázek pro ekologicky šetrné výrobky, projekty a postupy .

Zdůvodníme, aby životní prostředí bylo jedním z hlavních příjemců prostředků z fondů Evropské unie. Chceme získat 200 miliard Kč do roku 2010 na podporu investičních projektů v životním prostředí z integrovaného financování z národních zdrojů, ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. Jejich realizace pomůže nejen zlepšit životní prostředí pro zdraví člověka, ale zároveň podpoří hospodářský růst, pomůže zvýšit zaměstnanost a vyrovnávat regionální rozdíly a zároveň splnit závazky České republiky vyplývající ze vstupu do Evropské unie.

Zkrátíme povolovací procesy a prokážeme, že ekologické může být i ekonomické

ČSSD navrhuje:

.        Prosadit Kodex životního prostředí, který shrne a ujednotí dosud roztříštěnou právní úpravu ochrany životního prostředí.

.        Zavést motivující prvky, které povedou znečišťovatele k úsporám a modernizaci a zároveň uvést poplatkový systém do souladu se standardy EU.

.        Propojením správních řízení týkajících se hospodářských staveb zkrátit délku jejich povolování na polovinu.

.        Dále zkrátit řízení v právu životního prostředí o jeden procesní stupeň.

.        Zřídit regionální agentury nadačního typu, které budou jménem veřejnosti zastupovat zájmy životního prostředí.


7. Demokratický a právní stát

Pro sociální demokracii je zásadní věcí, aby se právně zakotvená občanská práva stala sociální skutečností, aby došlo k demokratizaci všech mocenských a vládnoucích struktur.

(Dlouhodobý program ČSSD)

7.1 Právo a spravedlnost

ČSSD považuje za jeden ze základních předpokladů pro prosazení svých programových cílů existenci demokratického právního státu. Pouze v jeho prostředí je možné zajistit podmínky pro rozvoj jak jednotlivce, tak i celé společnosti. Respekt k lidským právům, rychlá a dosažitelná spravedlnost, ochrana jednotlivce, ale také celých společenských skupin, a samotné společnosti, je-li toho třeba, jsou nezbytnými součástmi snahy pomoci vytvořit prostředí bezpečné a předvídatelné pro jednotlivce, ať už se ocitne v jakékoliv životní situaci.

Zásady a cíle politiky ČSSD v oblasti občanských a lidských práv

Rychlá a dostupná spravedlnost

ČSSD si uvědomuje, že pouze předpisy přiznaná práva nestačí, jestliže se jich nelze účinně a rychle domoci. V současné době české soudnictví nepracuje tak, aby bylo schopné poskytnout přístup ke spravedlnosti rychle a bez komplikací. ČSSD zastává názor, že komplikace jsou způsobeny především vnitřním systémem organizace práce soudů a samotných soudců, a též zbytečně složitými procesními předpisy. Do budoucna je třeba vyloučit, aby vysoce kvalifikovaný soudce vykonával namísto rozhodování činnosti, které může pod jeho vedením provádět administrativní pracovník. Současná celková nízká efektivita justice podkopává důvěru v dosažitelnou spravedlnost a je také překážkou dalšího hospodářského růstu a rozvoje celé společnosti. ČSSD proto prosadí ve spolupráci s odbornou veřejností takové změny, které povedou k dotvoření současného soudnictví ve skutečně funkční justici. Bude přitom vycházet ze zkušeností zemí s obdobnou právní kulturou a tradicemi, kde provedená reforma přinesla žádoucí výsledky.

Tam, kde se to ukáže nezbytné, prosadí ČSSD takové změny procesních předpisů, které odstraní překážky bránící rychlému, spravedlivému a konečnému rozhodnutí. ČSSD zároveň učiní taková opatření, aby výše soudních poplatků nepodvazovala možnost domoci se spravedlnosti soudní cestou.

Klíčový význam pro ztotožnění se veřejnosti s rozhodovací činností soudů je kromě rychlosti řízení i kvalita rozhodnutí soudů. Ta musí odpovídat nejen požadavkům právní předvídatelnosti, ale musí být i lidsky srozumitelná, neboť jejich obsahem i smyslem je nalézání spravedlnosti. Rovněž tolik kritizovaný ping-pong mezi jednotlivými soudními instancemi, stejně jako rozdílná soudní rozhodnutí v obdobném případu nejsou přijatelná. V tomto ohledu je nutno prohloubit a sjednotit praxi zejména Nejvyššího soudu i Nejvyššího správního soudu.

ČSSD pokládá rovněž za nezbytné zásadně přetvořit stávající nefunkční organizační vazby mezi ministerstvem spravedlnosti a soudy s cílem mobilizovat samotné soudce k řešení problémů, a to buď ustavením Nejvyšší soudní rady, sestávající jednak z členů jmenovaných ministrem spravedlnosti, mezi nimiž budou také zástupci odborné veřejnosti, jednak volených přímo soudci, nebo vytvořením trvalých konzultačních orgánů zástupců soudců při ministerstvu spravedlnosti.

V boji proti kriminalitě i porušování veřejného zájmu  mají nezastupitelnou úlohu státní zástupci.  Proto se ČSSD  bude zasazovat, aby státní zástupci  převzali  plnou odpovědnost za kvalitu podaných obžalob s cílem jejich maximální motivace  na usvědčení pachatelů trestných činů. Na netrestním úseku, kde se porušování právních předpisů stává stále důmyslnější, pak  bude  prosazovat razantnější aktivitu státních zástupců při podávání žalob ve veřejném zájmu a při jejich vstupech do konkursních řízení.  Z těchto důvodů zároveň bude prosazovat, aby i  státní zástupci, obdobně jako soudci, byli zbaveni zbytečné administrativní zátěže výrazným posílením  kvalitního administrativního zázemí.

ČSSD navrhuje:

.        Výrazně posílit pravomoci předsedů krajských a okresních soudů při rozhodování o personálním vybavení soudů.

.        Posílit odpovědnost předsedů krajských a okresních soudů za kvalitu a rychlost rozhodování na příslušném úseku jejich jmenováním na dobu 5 6 let s možností jejich opakovaného jmenování.

.        Zavést samosprávné mechanismy v soudnictví umožňující kolektivům soudů navrhnout odvolání těch soudců, kteří dlouhodobě nejsou s to dostát běžným požadavkům na kvalitu, množství a rychlost rozhodování.

Srozumitelné a předvídatelné právo

ČSSD považuje za základní předpoklad ochrany jednotlivce srozumitelnost právních předpisů, které jeho postavení určují. Uplynulých 15 let společenské transformace se vyznačovalo hektickým vývojem práva, jehož tempu neodborník, ale často ani odborník, nemohl stačit. Příliš časté změny právních předpisů jsou příčinou současné situace, kdy je právní řád nepřehledný i pro vystudované právníky, mezi nimi často i pro soudce. ČSSD považuje za nutné v následujících letech přijímat pouze takové nové normy, které budou skutečně nezbytné. Další roky by měly být věnovány stabilizaci právního řádu.

Při přípravě nových právních předpisů musí být vzato v úvahu, že srozumitelnost a stabilnost právního řádu je základním předpokladem pro to, aby se s nimi každý mohl seznámit a porozumět jejich obsahu. Obsah právních předpisů musí být takový, aby vedl k rozhodnutím a procedurám, které budou předvídatelné a srozumitelné i laikovi. Cílem ČSSD je vytvořit podmínky pro co největší právní povědomí v rámci společnosti.

Zefektivněna a zároveň výrazně zjednodušena musí být státní kontrola, dnes upravená nepřehlednou řadou právních předpisů. Sjednocení v oblasti legislativní by měl přinést nový, maximálně úsporný a přitom srozumitelný zákon o státní kontrole.


Výkonnější úřady

ČSSD dlouhodobě usiluje o to, aby vyřízení úřední záležitosti bylo pro žadatele co nejsnazší. Je nejenom zbytečné, ale přímo nežádoucí, aby žadatel musel opakovaně dokládat to, co již jednou doložil. Stávající řízení je třeba zrychlit a zjednodušit. ČSSD učiní vše pro to, aby dosažený pokrok v oblasti techniky, ale také řízení a organizace práce byl v plné míře využit také v oblasti veřejné správy. Cílem ČSSD je to, aby veřejné úřady byly co do efektivity své činnosti plně schopny konkurovat soukromým firmám.

Rovnost

Plná občanská rovnost je jedním ze základních cílů, o jejichž dosažení ČSSD usiluje. Za tímto účelem považuje za nezbytné věnovat pozornost zejména následujícím oblastem.

ČSSD považuje nejenom za sociálně, ale především za lidsky nespravedlivé, jestliže v závislosti na pohlaví pracovníka není za stejnou práci poskytována stejná odměna. ČSSD bude i nadále prosazovat taková opatření, která umožní spravedlivější rozdělení péče o rodinu a o děti mezi muže a ženu. Zajistíme, aby každý měl rovné postavení před všemi orgány státu a samosprávy.

Dle názoru ČSSD znamená ochrana jedince ve slabší pozici také nutnost zachování ochrany zaměstnanců vůči zaměstnavatelům. Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je ze samé podstaty nerovný a je to zaměstnanec, který stojí ve slabším postavení. ČSSD učiní vše pro přijetí takových pracovních předpisů, mezi nimi především zákoníku práce, které při zvýšení pružnosti pracovního trhu poskytnou zaměstnancům potřebnou míru ochrany.

ČSSD bude i nadále prosazovat přijetí zákona zavádějícího registrované partnerství osob stejného pohlaví. Usnadní společný život těm osobám stejného pohlaví, které se ve společném životě chtějí vzájemně podporovat a mají zájem o poskytnutí potřebných právních nástrojů, které jim v tomto úsilí napomohou.

Zvýšení podílu občanů na správě věcí veřejných

ČSSD se odmítá smířit se skutečností, že jeden ze základních institutů, s nímž naše Ústava počítá, zůstal nenaplněn. ČSSD bude i nadále prosazovat přijetí ústavního zákona, který by umožnil konání referenda bez přijímání zvláštních předpisů pro každý další případ. Iniciativa pro vypsání celostátního referenda nemůže dle názoru ČSSD být pouze v rukou nejvyšších státních orgánů, ale je třeba umožnit, aby mohla vzejít také z přiměřeně velké skupiny občanů. Cílem ČSSD není nahrazení zastupitelské demokracie přímou demokracií. Zavedením institutu referenda chceme zlepšit její fungování. ČSSD dále bude usilovat o umožnění konání referend i na krajské úrovni. Je-li kraj samosprávným společenstvím svých obyvatel, potom je třeba, aby v závažných případech mohl každý z obyvatel říci svůj názor a bylo k němu skutečně přihlíženo.


Dokončit reformy soustavy orgánů veřejné správy

ČSSD vnímá dosavadní průběh reformy soustavy orgánů státní správy a samosprávy jako úspěšný. Je však třeba tuto reformu dokončit, a to zhodnocením míry potřebnosti jednotlivých ústředních orgánů státní správy, včetně ministerstev. Na základě personálních auditů bude vyhodnoceno, jaký je stav personálního obsazení jednotlivých ústředních orgánů vzhledem k úkolům, které jim jsou svěřeny. ČSSD provede zhodnocení současného stavu vzhledem k potřebám státu a tam, kde to bude nutné, přijme potřebná opatření k další racionalizaci soustavy ústředních orgánů státní správy.

7.2 Občanská společnost

Dobrovolné a zájmové činnosti občanů tvoří nedílnou součást naší společnosti, spoluvytvářejí její neopakovatelný charakter a mohou výrazně přispívat k její soudržnosti a sociální rovnováze.

Nestátní neziskové organizace působí v nejrozmanitějších oblastech života společnosti: sociální služby, zdraví, vzdělávání a výzkum, kultura a umění, ekologie, rozvoj komunit a bydlení, práce s dětmi, ochrana práv a zájmů, podpora rovných příležitostí, organizování dobročinnosti, mezinárodní aktivity, profesní a pracovní vztahy, sport, rekreace a zájmové činnosti. Významně doplňují činnost státu při poskytování služeb a v oblasti veřejně prospěšných aktivit. Mají kladný vliv na kvalitu sociálního prostředí, neboť se často zaměřují na práci se skupinami obyvatel zdravotně či sociálně znevýhodněných či přímo ohrožených sociálním vyloučením a svými aktivitami pokrývají oblasti sociálních služeb, které veřejná správa zabezpečuje pouze v omezené míře nebo je nezabezpečuje vůbec. Pozitivně ovlivňují vzhled naší kulturní krajiny. Významně přispívají k zachování druhové rozmanitosti v přírodě.

Zvláštní ocenění si zaslouží práce zájmových svazů a jejich členů: Českého rybářského svazu, Českomoravské myslivecké jednoty, Českého zahrádkářského svazu, Českého svazu včelařů, Českého svazu chovatelů a bezpočtu dalších.

Nestátní neziskové organizace získávají nadační prostředky či příspěvky od občanů, organizací a podnikatelské sféry, v řadě případů jsou však existenčně závislé na grantech poskytovaných kraji a ústředními orgány státní správy. Neziskový sektor představuje významnou možnost posílení účasti veřejnosti na rozhodování. Budeme vytvářet pozitivní prostředí pro rozvoj neziskového sektoru, vymezíme pravidla a prostor pro jeho aktivity a racionální systém financování.

ČSSD považuje rozvoj občanské společnosti za klíčový úkol a vítá aktivity neziskového sektoru. Proto, stejně jako v minulém volebním období, hodlá soustavně podporovat nestátní neziskové organizace a zájmové svazy. Bude hájit jejich zájmy prostřednictvím příslušných ministerstev a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.


ČSSD navrhuje:

.        Připravit program podpory práce v nestátních neziskových organizacích zaměřených na sociální služby a další veřejně prospěšné aktivity.

.        Zlepšit podmínky financování nestátních neziskových organizací a zvážit možnost občanů poukazovat část svých daní přímo konkrétním nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím daňových asignací.

.        Zvýšit finanční podporu prostřednictvím grantů z veřejných rozpočtů a zajistit snadnější přístup k prostředkům z Evropské unie prostřednictvím programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, zejména z Evropského sociálního fondu.

7.3 Bezpečnost země a občanů

ČSSD naváže na pozitivní výsledky dosažené v oblasti zajišťování bezpečnosti země v minulém volebním období.

Jde především o:

.        plnou profesionalizaci Armády České republiky a zrušení povinné základní vojenské služby;

.        provedení zásadních reformních kroků, které vytvořily podmínky pro budování menších, moderních a mobilních ozbrojených sil;

.        vybudování Integrovaného záchranného systému, jehož složky významně přispěly ke snížení ztrát na životech a škod na majetku při katastrofálních povodních v roce 2002 a který každodenně prokazuje občanům země svoji akceschopnost;

.        významné snížení kriminality za přispění celé řady preventivně-informačních programů.

Cíle politiky ČSSD na úseku bezpečnosti a obrany

Ochranu života, zdraví, lidských práv občanů a jejich majetku považuje ČSSD i nadále, stejně jako v minulém volebním období, za klíčovou prioritu své politiky. Důraz klade na další zvyšování připravenosti a akceschopnosti rozhodujících výkonných prvků systému zajišťování bezpečnosti Armády České republiky, Integrovaného záchranného systému, Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky, zpravodajských služeb tak, aby Česká republika byla s to účinně čelit bezpečnostním hrozbám a rizikům, kterým již je a potenciálně může být vystavena.

Značný důraz bude klást na personální stabilizaci a zajištění náležitého odměňování a sociálního zabezpečení příslušníků bezpečnostních složek, odpovídající náročnosti práce a rizikům, jimž jsou při své práci vystaveni. Nedílnou součástí tohoto úsilí je i další zkvalitnění péče o vojenské veterány.


ČSSD má v následujícím volebním období tyto hlavní cíle:

.        zvýšit bezpečnost občanů a to nejen represivním, ale především preventivním způsobem;

.        podpořit aktivní účast občanů při zajišťování jejich osobní bezpečnosti, majetku a veřejného pořádku, včetně jejich zapojení do prevence kriminality, především ve spolupráci s Policií České republiky a též s obecní a městskou policií.

.        vytvořit legislativně a organizačně zajištěný systém, schopný samostatně, okamžitě a pružně reagovat na nečekané mimořádné situace;

.        zvyšovat akceschopnost Policie ČR s důrazem na personální posílení na nižších úrovních;

.        pokračovat v reformě Armády ČR, tak, aby byla schopna plnit celý rozsah úkolů, které jí byly reformou stanoveny;

.        prohloubit civilní řízení a demokratickou kontrolu všech složek bezpečnostního systému;

.        naplňovat priority Bezpečnostní strategie Evropské unie, s důrazem na realizaci cílů a úkolů Evropské bezpečnostní a obranné politiky;

.        upevňovat spojenecké vztahy v rámci Severoatlantické aliance tak, aby nadále byla jedním z garantů bezpečnosti v Evropě, euroatlantickém prostoru i v celosvětovém měřítku, s důrazem na zachování a rozšíření její schopnosti čelit hlavním globálním bezpečnostním hrozbám, kterými jsou mezinárodní terorismus a šíření zbraní hromadného ničení, včetně odpovídajícího přínosu České republiky.

Armáda České republiky

ČSSD bude klást důraz na:

.        zajištění obranyschopnosti státu v součinnosti s dalšími ozbrojenými silami členských států Organizace Severoatlantické smlouvy;

.        udržení nezbytného zdrojového rámce, který bude vytvářet podmínky pro další nutné modernizační kroky Armády České republiky;

.        zapojení do vojenských operací mezinárodního společenství směřujících k udržení nebo obnově míru ve světě v souladu s Chartou OSN;

.        aktivní zapojení do Integrovaného záchranného systému pro případy krizových situací na území České republiky i mimo něj;

.        zavádění nových technologií a zbraňových systémů, které povede k posilování operačních schopností armády a které by zároveň bylo transparentní a ekonomické s maximálním využitím národních výrobních schopností a kapacit.

Policie České republiky

ČSSD se v rámci posílení veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti zejména zaměří na:

.        zvýšení akceschopnosti Policie ČR s důrazem na personální posílení výkonných složek, především na regionální a místní úrovni a zlepšení technického zabezpečení;

.        zvyšování bezpečnosti silničního provozu;

.        preventivní činnost zaměřenou na děti a mládež, především v oblasti užívání drog, zavádění nových forem prevence a boje s kriminalitou s větším využitím moderních vědeckých poznatků;

.        zvýšení připravenosti a lepší akceschopnosti při zvládání živelných pohrom, přírodních katastrof a průmyslových havárií;

.        represivní boj s kriminalitou, a to převážně s organizovanými kriminálními skupinami, které se podílejí na násilné trestné činnosti, krádežích, krádežích aut, hospodářských trestných činech;

.        boj s terorismem,  korupcí, nelegální migrací a nelegální zaměstnaností cizinců;

.        omezování kriminality v oblasti drog;

.        systémové řešení prostituce;

.        potírání extrémistických hnutí, především stále sílícího neonacismu;

.        kriminalitu proti životnímu prostředí;

.        prohlubování spolupráce v rámci mezinárodních bezpečnostních organizací, zejména Interpolu a Europolu, hlubší zapojení do procesu evropské integrace v souvislosti se zapojeném do Schengenského systému.

Hasičský záchranný sbor

V rámci Hasičského záchranného sboru bude ČSSD prosazovat:

.        modernizaci a personální posilování Hasičského záchranného sboru v rámci integrovaného záchranného systému;

.        zlepšení koordinace, zvýšení efektivnosti a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru;

.        zvýšení role a účinnosti preventivní kontroly, jejíž nositelem je Hasičský záchranný sbor, jako nástroje ochrany života občanů a majetku;

.        organizační, materiální a technickou podporu sboru dobrovolných hasičů měst a obcí.

Nekompromisní boj s korupcí

ČSSD považuje nekompromisní boj s korupcí za jednu z priorit bezprostředně ovlivňujících bezpečnost země a její stabilitu. Systémový boj s korupcí byl zahájen již od počátku vlád ČSSD. V roce 1999 byl přijat Vládní program boje proti korupci, který byl odbornou veřejností i v zahraničí vnímán všeobecně pozitivně, avšak kritizována byla nedostatečná úroveň jeho plnění.

Skutečnost, že proti vládní straně jsou účelově konstruována obvinění ze strany osob, proti kterým jsou vedena trestní řízení za hospodářské delikty nasvědčuje tomu, že tento boj proti korupci přináší výsledky. Je však potřebné napřít do tohoto nekonečného boje novou dynamiku, razanci a efektivnější metody práce na všech úrovních státní správy i samosprávy. Budeme dbát na to, aby se těmto záležitostem věnovala odpovídající pozornost nejen na vládní úrovni, ale taktéž v obcích a samosprávných celcích.

ČSSD se zasadí o to, aby se v rezolutním postupu proti tomuto fenoménu spojily síly státní administrativy, politických reprezentací, odborných kontrolních a trestně-právních složek i nevládního neziskového sektoru. Vedle nekompromisní represe proti konkrétním zjištěným případům bude kladen důraz i na preventivní složku boje s korupcí. Prosadíme legislativní opatření, která přispějí k transparentnosti veřejných procesů, ať už jde o zadávání veřejných zakázek, omezení souběhu výkonu některých funkcí významnými představiteli správy a samosprávy a zveřejňování jejich majetkových poměrů, a další. Nezbytné se ukazuje být i posílení specializovaných složek pro boj s korupcí.

ČSSD bude usilovat o zavedení institutu korunního svědka a vytvoření právního podkladu pro provádění testů integrity ve veřejné správě. V těchto nových prvcích spatřujeme účinný nástroj boje proti nejzávažnější trestné činnosti a korupci. Další právní normou, kterou budeme prosazovat, je trestněprávní odpovědnost právnických osob.

Z opatření nelegislativního charakteru bude ČSSD podporovat iniciativy zaměřené na zvýšení obecného povědomí o škodlivosti projevů korupce na zdravý rozvoj společnosti, na posílení role profesní etiky v boji proti korupci, a to zejména v rámci veřejné správy a samosprávy.

ČSSD navrhuje:

.        Výrazně zpřísnit postih korupce mezi veřejnými činiteli všech stupňů.

.        Přehodnotit imunitu členů zákonodárného sboru.

.        Zřídit Radu vlády pro boj s korupcí vedenou předsedou vlády.

.        Zkvalitnit stávající a přijímat novou legislativu, zejména uvést do praxe zákon o střetu zájmů, novelizovat zákon o zadávání veřejných zakázek, nově upravit majetková přiznání vysokých úředníků, a další normy.

.        Doplnit právní řád o institut testu integrity činitelů ve veřejné správě, aplikovat princip korunního svědka a zavést trestněprávní odpovědnost právnických osob.

.        Mnohem šířeji využívat externí nezávislé kontroly a audity k ověřování souladu postupu činitelů veřejné správy s právními předpisy.

.        Posílit vzájemnou spolupráci vlády a parlamentu, např. zřízením kontrolního výboru sněmovny zabývajícího se touto problematikou.

.        Zavést a mnohem důrazněji dohlížet na dodržování etických kodexů na všech úřadech státní správy a samosprávy.

.        Rozšířit spolupráci s neziskovým sektorem při prevenci a potírání projevů korupce ve společnosti.


8. Upevňovat mezinárodní postavení České republiky

Obecně lze říci, že žádný stát v Evropě není natolik silný, aby se mohl vyrovnat s hrozbami a využít příležitostí současné globální doby sám. Proto je EU adekvátní odpovědí na tyto výzvy. Přistoupení České republiky k Evropské unii bylo v zájmu všech občanů ČR, tak i v národním zájmu ČR jako celku. Stejně tak to platí o příštích fázích integračního procesu. Stejný význam má evropské sjednocování také pro ostatní občany a státy EU i pro unii jako celek. Silná EU znamená silnou ČR, silná ČR přispívá k posílení EU.

(Dlouhodobý program ČSSD)

8.1 Zahraniční politika

Čeští sociální demokraté splnili v minulém volebním období závazek, který dali občanům. Zasadili se o posílení mezinárodního postavení a vlivu naší země v Evropě i ve světě. Česká republika je od 1. května 2004 členským státem Evropské unie, úspěšně se rozvíjí její ekonomika, roste životní úroveň většiny občanů.

Cílem zahraniční politiky podle sociálních demokratů je, aby občané České republiky žili a pracovali v míru, měli zajištěny životní jistoty a mohli plně uplatnit své schopnosti v prosperujícím státě v příznivých mezinárodních podmínkách. Budeme se zasazovat o mírovou, bezpečnou a sociálně odpovědnou Evropu, o rozvíjení vzájemně výhodné mezinárodní spolupráce a vytváření bezpečného světa bez krizí a konfliktů.

ČSSD bude prosazovat takovou zahraniční politiku, která dále upevní mezinárodní postavení a bezpečnost České republiky, zajistí účinné uplatnění českých národních zájmů v mezinárodním společenství a životní jistoty občanů. Budou k tomu využívat všech nástrojů, které má stát k dispozici, mezi něž patří členství České republiky v mezinárodních organizacích, široká síť dvoustranných vztahů i ekonomická a kulturní diplomacie.

Sociální demokraté budou prosazovat mnohostranný přístup k řešení mezinárodních problémů. Významnou roli při řešení naléhavých otázek mezinárodního míru a bezpečnosti nadále bude mít Organizace spojených národů. Sociální demokraté budou usilovat o reformu této organizace, aby mohla účinně plnit svou nezastupitelnou roli v mezinárodním společenství. Zaměří se na to, aby Česká republika byla zvolena nestálým členem Rady bezpečnosti OSN v roce 2008.

Velkou důležitost přikládají sociální demokraté účinnému řešení narůstajícího rozdílu mezi bohatými a chudými zeměmi. Vyslovují se za oddlužení nejchudších zemí a za rozšíření a zefektivnění rozvojové pomoci. ČSSD se bude též aktivně zasazovat o potírání chudoby v nejméně rozvinutých zemích světa, zejména v Africe.

Česká republika má otevřenou ekonomiku vysoce závislou na zahraničním obchodě. Dovoz a vývoz zboží a služeb se podílí na tvorbě našeho hrubého národního produktu více než sedmdesáti procenty. Česká zahraniční politika musí k této skutečnosti přihlížet a vytvářet vhodné podmínky pro rozvíjení vzájemně výhodné mezinárodní hospodářské spolupráce. Ekonomická diplomacie má proto v naší zahraniční politice mimořádné postavení. Sociální demokraté se zasadí o to, aby se její význam v této politice dále zvýšil.

Tyto cíle určují směr a působení ČSSD v mezinárodní oblasti. Jsme toho názoru, že zahraniční politika není pouze záležitostí diplomatů a politiků. Má i významný občanský rozměr. Z tohoto důvodu podporujeme, aby občané, občanská sdružení, obce, města a regiony rozvíjeli mezinárodní kontakty se svými partnery, obohacovali se o nové poznatky a zkušenosti a přispívali tak svým dílem k posilování mezinárodního postavení celé naší země. Stavíme se za rozvíjení přeshraniční spolupráce a další rozvoj Euroregionů.

Čeští sociální demokraté budou dbát o rozvíjení dvoustranných vztahů s jednotlivými státy, zejména dobrých vztahů se sousedním Slovenskem, Německem, Polskem a Rakouskem, dále se státy, s nimiž Česká republika sdílí členství v Severoatlantické alianci a v Evropské unii především s USA, Velkou Británií, Francií, Itálií. Podpoří další rozvíjení spolupráce se státy Visegrádské skupiny. Budou se zasazovat o rozvíjení vzájemně výhodné spolupráce České republiky s významnými strategickými partnery EU - s Ruskem, Čínou, Indií, Brazílií a se státy, které pro Českou republiku představují důležité ekonomické a politické partnery. Budou podporovat společnou zahraniční politiku Evropské unie vůči nečlenským státům, která otevírá České republice prostor pro aktivní působení v této oblasti.

Sociální demokracie přikládá velký význam rozvíjení transatlantické dimenze zahraniční politiky, upevňování strategických partnerských vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Kanadou.

8.2 Evropská unie

Pro další rozvoj naší země má zásadní význam členství v Evropské unii. Členství v EU patří k nejvýznamnějším etapám v novodobé historii českého státu. Je spolehlivým základem a zárukou mírového vývoje, stability, hospodářské prosperity a sociálních jistot občanů České republiky v dnešním složitém světě.

Čeští sociální demokraté odmítají politiku, která vede k oslabování Evropské unie. Jsou proti úzkému chápání Evropské unie jako oblasti volného obchodu. Rozhodně se stavějí proti plánům ODS a jejího čestného předsedy Václava Klause na demontáž Evropské unie, což by znamenalo návrat ke konfliktním vztahům, které panovaly v Evropě před dvěma světovými válkami se všemi tragickými důsledky pro malé a střední státy a zvláště pro Českou republiku.

Sociální demokraté chápou Evropskou unii jako úspěšný projekt, který přes problémy a dočasné potíže při jeho uskutečňování zbavil Evropu mocenského soupeření a válek, posílil postavení malých a středních států a vytvořil z Evropy kontinent míru a spolupráce. Evropská unie zajišťuje České republice a jejím občanům perspektivu mírového rozvoje a vysoké kvality života i výhodné prostředí pro uplatnění jejich zájmů.

Silná Evropská unie znamená silnou Českou republiku, a silná, prosperující ČR posiluje Evropskou unii.

Sociální demokraté se budou zasazovat o to, aby Česká republika:

.        přispívala jako plnoprávný členský stát Evropské unie k dalšímu rozvíjení evropské integrace. Jsme přesvědčeni, že evropský sjednocovací proces nemá alternativu. Zajišťuje mírovou spolupráci, bezpečnost, hospodářskou prosperitu a regionální i sociální soudržnost v Evropě.

.        usilovala o svůj specifický přínos k rozvíjení evropské integrace, např. o posílení stabilizační role Unie v oblasti Balkánu, a rozvíjení východního rozměru politiky evropského sousedství;

.        věnovala prvořadou pozornost přípravě a výkonu předsednictví Evropské unie v prvním pololetí 2009. Spolu s nestálým členstvím v Radě bezpečnosti OSN v letech 2008-2009 to významně přispěje k posílení mezinárodního postavení a autority České republiky;

.        prosazovala v rámci Evropské unie zjednodušení evropského právního systému, přesnější vymezení pravomocí mezi Evropskou unií a členskými státy, vytvoření účinného systému rozhodování rozšířené Unie, posílení role evropského občanství; text Evropské ústavní smlouvy považujeme za jedno z důležitých  východisek k celoevropské  debatě o naplnění těchto cílů;

.        přispívala k rozvíjení evropského sociálního modelu;

.        usilovala o zkrácení přechodných období týkajících se volného pohybu pracovních sil a využila možnosti dojednat s členskými státy Unie volný pohyb pracovních sil na dvoustranném základě;

.        využívala účinně prostředky Evropské unie k ekonomickému rozvoji České republiky a zvyšování životní úrovně našich občanů, zejména strukturální fondy k rozvoji jednotlivých regionů a fond soudržnosti k rozvoji dopravní infrastruktury a zlepšení životního prostředí;

.        se podílela na prohlubování a rozšiřování společné evropské zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a přispívala tak k posílení vlivu Evropské unie na řešení naléhavých otázek světové bezpečnosti;

.        využívala členství v Evropské unii k bezpečnému zajištění energetických zdrojů;

.        se podílela na rozvíjení evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva s cílem posílit bezpečnost českých občanů;

.        vstoupila v příštím volebním období do Schengenského systému, což zajistí volný pohyb českých občanů ve většině členských států Evropské unie bez kontrol na hranicích.

.        Při uskutečňování těchto cílů budou čeští sociální demokraté úzce spolupracovat především se svými zahraničními partnery z řad Strany evropských sociálních demokratů.


Zde zadejte