Jednací řád KVV


JEDNACÍ ŘÁD KVV ČSSD

Plzeňského kraje

I. Základní ustanovení:

1.      Jednací řád Krajského výkonného výboru (KVV) ČSSD Plzeňského kraje je podřízenou normou:

a)     Stanov ČSSD

b)     Statutu krajské organizace ČSSD

II. Termíny zasedání:

1.      Zasedání KVV se konají dle plánu činnosti minimálně 1x za 2 měsíce.

2.      Mimořádné zasedání KVV musí být svoláno do 7 dnů požádají-li o to:

a)     3 OVV ČSSD

b)     dvě pětiny členů KVV ČSSD

c)      P KVV

3. Zasedání KVV svolává předseda KVV.

III. Materiály pro jednání KVV:

1.      Program a základní materiály musí být členům KVV zaslány nejpozději 7 dní před jednáním (u mimořádného zasedání 3 dny před jednáním). Za distribuci materiálů zodpovídá sekretariát KVV.

2.      Materiály informačního charakteru jsou předkládány před jednáním KVV.

3.      Návrhy na rozšíření programu podávají členové KVV s hlasem rozhodujícím.

IV. Účastníci jednání:

1.      Právo účasti na jednání KVV ČSSD s hlasem rozhodujícím mají členové tohoto orgánu schválení krajskou konferencí, případně náhradníci s písemným pověřením dle § 9, odst. 7 Statutu a ti, kteří jsou do KVV kooptováni.

2.      Právo účasti s hlasem poradním mají:

a)     ministři a jejich náměstci členové ČSSD (pokud nejsou členy KVV s hlasem poradním)

b)     poslanci a senátoři PČR členové ČSSD (pokud nejsou členy KVV s hlasem rozhodujícím)

c)      členové krajského zastupitelstva členové ČSSD (pokud nejsou členy KVV s hlasem rozhodujícím)

d)     členové P ČSSD a člen ÚKK ČSSD z  KO (pokud nejsou členy KVV s hlasem rozhodujícím)

e)     předseda a místopředseda KKK ČSSD

f)        člen hospodářské rady ČSSD z KO (pokud není členem KVV s hlasem rozhodujícím)

g)     předsedové OVV (pokud nejsou členy KVV s hlasem rozhodujícím)

h)      pracovníci sekretariátu KVV

i)        další hosté dle rozhodnutí P KVV nebo předsedy KVV

V. Zahájení a program jednání:

1.      Jednání KVV řídí předseda KVV nebo jeden z místopředsedů KVV pověřený předsedou KVV.

2.      Jednání KVV může být zahájeno pouze tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

3.      Jednání KVV se řídí programem schváleným přítomnými členy KVV.

4.      Program musí obsahovat zprávu předsedy KVV o činnosti za uplynulé období a o plnění dříve přijatých usnesení a úkolů.

5.      Zpráva předsedy KKK bude do programu zařazena vždy, když o to předseda KKK požádá.

VI. Komise:

1.      Na každém zasedání KVV musí být zvolena návrhová komise s minimálním počtem 3 členů a ověřovatel zápisu.

2.      Návrhová komise připravuje návrh usnesení s ohledem na připomínky a návrhy účastníků jednání. K těmto návrhům zaujímá stanovisko a předkládá ke schválení konečné znění. O všech návrzích i těch co si návrhová komise neosvojila se musí hlasovat.

3.      Pokud jsou v programu volby, musí být zvolena volební komise s minimálním počtem 3 členů.

4.      Průběh tajného hlasování řídí předseda volební komise.

5.      Jmenovitý návrh na předsedu komisí předkládá předsedající. Návrhy na ostatní členy komisí navrhují členové KVV.

6.      Sekretariát KVV kontroluje přítomnost účastníků jednání.

VII. Průběh jednání:

1.      Předsedající jednání řídí diskusi, navrhuje hlasování a předkládá návrh na ukončení jednotlivých bodů programu.

2.      O ukončení jednotlivých bodů programu musí být hlasováno.

3.      Diskuse je součástí jednotlivých bodů programu. Mohou se jí zúčastnit všichni členové jednajícího orgánu a nečlenové s právem účasti.

4.      Diskusní příspěvek je časově omezen na dobu 3. min., KVV může dobu prodloužit.

5.      Návrhy, protinávrhy a pozměňující návrhy se pro usnesení KVV předkládají písemně. Na návrhy nesplňující tato kritéria, nebude brán zřetel. Toto ustanovení se netýká procedurálních návrhů.

VIII. Hlasování:

1.      Každý člen KVV ČSSD s hlasem rozhodujícím má právo v průběhu jednání tohoto orgánu předložit návrh na hlasování.

2.      Předložené návrhy a dokumenty jsou schvalovány v pořadí, jak byly předloženy. Jsou-li podány pozměňující návrhy, je o nich hlasováno přednostně a to v opačném pořadí, jak byly podány.

3.      Rozhodnutí KVV ČSSD jsou platná jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s hlasem rozhodujícím.

4.      Při hlasování, není-li uvedeno jinak, rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů s hlasem rozhodujícím jednajícího orgánu.

5.      O požadavku tajného hlasování v ostatních případech rozhoduje plénum KVV ČSSD veřejným hlasováním.

6.      O procedurálních otázkách se hlasuje veřejně bez rozpravy.

7.      O personálních otázkách se hlasuje vždy tajně.

IX. Usnesení z jednání:

1.      Na závěr zasedání KVV musí být přijato usnesení.

2.      Hlasování o usnesení celého jednání řídí předseda návrhové komise.

3.      Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou všech přítomných členů veřejným hlasováním.

4.      Usnesení KVV ČSSD se zasílá členům KVV, předsedovi KKK a předsedům OVV ČSSD s pozvánkou na následující jednání. Sekretariátům OVV a sekretariátu ÚVV se usnesení zasílá do 5 dnů. Za distribuci zodpovídá sekretariát KVV.

5.      Originály usnesení jsou archivovány v sekretariátu KVV.

X. Přechodná ustanovení:

1.      Jednání KVV ČSSD jsou neveřejná.

2.      Tento jednací řád platí přiměřeně i pro P KVV ČSSD.

XI. Účinnost:

1.      Tento jednací řád byl schválen KVV ČSSD dne 1. 3. 2003.

2.      Jednací řád KVV ČSSD nabývá účinnosti jeho schválením.


Zde zadejte